In Nederland zijn met name hoger opgeleiden betrokken bij nieuw ondernemerschap. Onder nieuw ondernemerschap wordt verstaan het aantal mensen dat actief bezig is een onderneming op te zetten of ondernemer is in een jong eigen bedrijf. Nieuwe ondernemers zijn daarbij verhoudingsgewijs vaak actief in het westen van het land en gemiddeld iets ouder dan in andere landen met een hoog inkomen per hoofd van de bevolking. Dit komt naar voren uit de Global Entrepreneurship Monitor, een jaarlijks internationaal onderzoek. Onderzoeksbureau EIM heeft opnieuw het Nederlandse gedeelte van dit onderzoek uitgevoerd en publiceert vandaag de Nederlandse rapportage. 

Hoog opgeleide ondernemers vaker innovatief  
Het zijn vooral hoger opgeleiden die betrokken zijn bij nieuw ondernemerschap in Nederland. Hogere opgeleiden hebben ook positievere percepties ten aanzien van het starten van een eigen bedrijf dan lager opgeleiden, en ze zijn vooral actief in de zakelijke dienstverlening en in consumentgerichte sectoren. Hoger opgeleide nieuwe ondernemers zijn ook meer innovatief in de zin dat ze vaker een nieuwe product-marktcombinatie introduceren of gebruik maken van nieuwe technologieën. 
 
Veel nieuw ondernemerschap in West-Nederland 
Nieuwe ondernemers zijn vooral te vinden in het westen van ons land. Onder nieuw ondernemerschap wordt verstaan het aantal mensen dat actief bezig is een onderneming op te zetten of ondernemer is in een bedrijf jonger dan 42 maanden. Het blijkt dat nieuw ondernemerschap zich met name concentreert in gebieden die in zeer hoge mate verstedelijkt à³f juist zeer landelijk zijn. Verder blijkt dat nieuwe ondernemers voor het merendeel in de leeftijdscategorie 25-44 jaar vallen. In vergelijking tot andere landen met een hoog inkomen per hoofd van de bevolking, valt voor Nederland het relatief hoge aandeel op van nieuwe ondernemers in de leeftijdscategorie 35-44 jaar. Dit betekent dat nieuwe ondernemers in Nederland gemiddeld iets ouder zijn dan in andere landen.   
 
Twee keer meer mannen dan vrouwen betrokken bij nieuw ondernemerschap 
Er zijn twee keer zoveel mannelijke als vrouwelijke nieuwe ondernemers in Nederland, een patroon dat ook in de meeste andere landen zichtbaar is. Mannen hebben ook positievere percepties dan vrouwen ten aanzien van het starten van een eigen bedrijf. Ze schatten bijvoorbeeld de eigen kennis en vaardigheden om een bedrijf te starten positiever in. Mannen richten vaker een nieuwe onderneming op in de zakelijke dienstverlening en in de nijverheid en distributie, terwijl vrouwen meer gericht zijn op consumentgerichte sectoren. 
 
Nieuw ondernemerschap in Nederland in 2004 gestegen 
De index voor nieuw ondernemerschap is in 2004 gestegen. Nederland is opgeklommen tot een middenpositie in de EU. In 2004 zijn 5,1 personen per 100 volwassenen betrokken bij nieuw ondernemerschap, terwijl het in 2003 nog 3,6 personen per 100 volwassenen betrof. Ook het aandeel personen dat aangeeft de komende jaren een bedrijf te willen starten is gestegen, van 5,7% van de bevolking in 2003 naar 6,5% in 2004. In Nederland beschouwt een naar verhouding hoog aandeel mensen de stap naar nieuw ondernemerschap als positief (81% van de volwassen bevolking). In internationaal perspectief scoort Nederland op dit punt het hoogst van alle OESO- (60%) en EU-landen (62%). 
 
bron:EIM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular