Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen het Werelderfgoed
monument, de Stelling van Amsterdam, niet alleen voor de toekomst
behouden maar ook ontwikkelen tot internationale publiekstrekker.
In het ambitieuze Ontwerp-Gebiedsprogramma Stelling van Amsterdam,
waarmee het college vandaag instemde, staat hoe die voornemens van GS
kunnen worden uitgevoerd. Gedeputeerde Rinske Kruisinga,
van Cultuur en Cultuurhistorie, organiseert in april een
bijeenkomst voor alle gemeenten en partijen die in het gebied van de
Stelling actief zijn. Het doel is hun mening over het programma te
horen en hen zo enthousiast te maken dat zij gaan deelnemen aan de
uitwerking van de plannen.

De Stelling van Amsterdam is een ruim honderd jaar oude en 135 km
lange verdedigingsring met 42 forten gelegen in een relatief open,
rustige landschapszone. Een gebied dat slechts op 15 km afstand van het
centrum van Amsterdam ligt en waarop de stedelijke dynamiek nog weinig
vat heeft gekregen.

Het Ontwerp- Gebiedsprogramma Stelling van
Amsterdam bestrijkt de periode tot 2020 maar het accent ligt op
activiteiten die de komende jaren (tot 2008) kunnen worden
uitgevoerd.  Enkele voorbeelden van initiatieven die genoemd
worden voor de periode 2005-2008 zijn:
het inrichten van een
bezoekerscentrum als toeristische attractie, het realiseren van een
netwerk van bewegwijzerde fiets- en wandelroutes, het  regelmatig
 organiseren van publieksevenementen, de restauratie en
herbestemming van minimaal vijf forten,  herstel van sluizen en
dijken,  het opzetten van werkvakanties en het stimuleren van
economische ontwikkelingen in forten ( zoals horecavoorzieningen,
vergaderruimten, kleine ambachtelijke bedrijven en culturele
activiteiten).
Daarnaast kunnen in de buurt van de forten kleine
nieuwe gebiedjes, zogenaamde "veldeenheden" aangelegd worden voor
bijvoorbeeld campings, kleine bedrijven of enkele woningen.

Aan
die ambitieuze plannen hangt, voor de periode tot en met 2008,
 natuurlijk een dienovereenkomstig prijskaartje van een kleine 30
miljoen euro. Daarvoor heeft de provincie ook andere geldschieters
nodig, zoals Rijk, gemeenten, marktpartijen enz.  Die worden dan
ook actief benaderd.

De bedoeling is dat Gedeputeerde Staten op
10 mei definitief een besluit nemen over het gebiedsprogramma Stelling
van Amsterdam,  mede aan de hand van de binnengekomen reacties.
Daarna zal het ter vaststelling aan Provinciale Staten worden
aangeboden. Voor statenleden wordt 1 juni een excursie georganiseerd in
het Stellinggebied.  

bron: Provincie Noord Holland