Minister Hirsch Ballin heeft een
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat het conflictenrecht
op het gebied van goederenrecht regelt. Het betreft niet alleen
zaken, maar ook vorderingsrechten, aandelen en giraal overdraagbare
effecten. De nieuwe regeling beoogt een antwoord te geven op vragen
van internationaal goederenrecht die in de praktijk regelmatig
worden gesteld.

Zo kan de vraag zich voordoen of en in
welke mate rechten die voortvloeien uit een eigendomsvoorbehoud nog
kunnen worden uitgeoefend nadat een zaak naar een ander land is
overgebracht; of wie na verhandeling van een aandeel in een
Nederlandse NV op een buitenlandse beurs, aandeelhouder is geworden
en de rechten verbonden aan het aandeelhouderschap kan uitoefenen.
Het wetsvoorstel vormt het voorlopige sluitstuk van een reeks van
wetten waarbij bijzondere onderwerpen van internationaal
privaatrecht zijn geregeld en is nagenoeg geheel gebaseerd op een
advies van de Staatscommissie voor het internationaal
privaatrecht.

bron:MinJus