Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op 22 februari een nieuwe risicoberekening gepubliceerd voor complexe bedrijven met gevaarlijk stoffen. Risicobedrijven en gemeenten kunnen met het rekenpakket Safeti-NL hun veiligheidsrisico's bepalen en zien of bedrijven voldoen aan de risiconormen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).
Het pakket berekent op basis van ondermeer de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en scenario's hoe stoffen zich in de omgeving kunnen verspreiden en wat daarbij de risico's zijn voor de gezondheid. Safeti-NL is een verdere uitwerking van het zogenoemde Paarse en Gele boek. VROM adviseert gemeenteambtenaren zo snel mogelijk over te stappen op het rekenpakket. In de loop van 2006 wordt de officiële ministeriële regeling ingevoerd.
bron:VROM