Een transparante organisatie die voldoet
aan alle eisen van goed bestuur, die beter financierbaar en
slagvaardiger is en die herkenbaar is voor hen die Feyenoord een
warm hart toedragen. Dat wil de Commissie Kerkum bereiken met het
bindende advies dat vandaag is uitgebracht over de structuur en
organisatie van Feyenoord. De voorgestane structuur moet geschikt
zijn om zoveel geld bijeen te brengen dat de ambitie om te spelen
in de top van het Nederlandse voetbal en tweemaal per vier jaar in
de Champions League kan worden waargemaakt. Ook moet binnen tien
jaar een nieuw stadion worden gebouwd.

De structuur

De aandelen van Feyenoord Rotterdam NV
komen in handen van twee stichtingen, de Stichting
Continuïteit Feyenoord en de Stichting Administratiekantoor
Feyenoord. Stichting Continuïteit Feyenoord Rotterdam zal door
middel van een zogenaamd 'gouden aandeel' en prioriteitsaandelen
het culturele erfgoed van Feyenoord bewaken. Stichting
Administratiekantoor Feyenoord Rotterdam zal aandelen verkrijgen
teneinde certificaten van aandelen uit te geven aan mogelijke
investeerders en/of andersoortige financiers. Investeerders zullen
nooit in de gelegenheid komen zich te bemoeien met het beleid.

De organisatie

De Commissie Kerkum wil dat de directie
'het gezicht van Feyenoord' wordt. Zij bestuurt de vennootschap
en is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen,
de strategie, het beleid en de resultaten. De directie legt
verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders. De nieuwe Raad van Commissarissen
moet beoordelen of een tweehoofdige directie op basis van huidige
bezetting en taakverdeling voldoet. De commissie staat een
driehoofdige directie voor. Die zou moeten bestaan uit een
commercieel directeur, een financieel directeur en een
directievoorzitter, die tevens de portefeuille voetbalzaken
beheert.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht
op de directie en wordt samengesteld uit vijf onafhankelijke en
kritische leden. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders. Stichting Continuïteit Feyenoord Rotterdam
doet een bindende voordracht voor 4 leden waaronder de voorzitter.
Sportclub Feyenoord, met spelende en niet-spelende leden, zal een
bindende voordracht doen voor één lid. De

Commissie adviseert de Vereniging het
lidmaatschap open te stellen voor niet-spelende leden. Hierdoor
wordt het voor 'echte' supporters mogelijk indirect een lid van
de Raad Van Commissarissen te benoemen. Er is geen enkele andere
Betaald Voetbal Organisatie in Nederland waar dit mogelijk is.

'het ware Feyenoord gevoel' Corporate
Governance, zoals gangbaar in het bedrijfsleven, veronderstelt een
volwaardige deelname van de aandeelhouders aan de besluitvorming in
de Algemene Vergadering. De besturen van de beoogde aandeelhouders
Stichting Continuïteit Feyenoord Rotterdam en Stichting
Administratiekantoor Feyenoord Rotterdam moeten zo worden
samengesteld dat zij hieraan inhoud kunnen geven. Het bestuur van
Stichting Continuïteit Feyenoord Rotterdam zal naast de
algemene deskundigheid en de maatschappelijke inbedding met name
'het ware Feyenoord gevoel' moeten representeren.

Implementatie

De Commissie Kerkum wil dat er zo snel
mogelijk werk wordt gemaakt van het advies. Ook met het oog op de
aanstaande transferperiode in januari 2007 moet de Raad van
Commissarissen zo worden samengesteld dat zij de noodzakelijke
stappen kan nemen voor het realiseren van de beoogde structuur en
organisatie. Vanwege de continuïteit adviseert de Commissie de
vervanging van de huidige Commissarissen te spreiden over een
periode van enkele maanden. De heer Hans Blankert is door de
Commissie voorgedragen als 'formateur' van de Raad van
Commissarissen. Aangezien de huidige directie van Feyenoord
Rotterdam nu nog niet het gezicht van Feyenoord naar buiten is,
adviseert de Commissie voor een overgangsfase van maximaal

één jaar een
President-commissaris te benoemen met een herkenbaar
'Feyenoord-gezicht'. In deze overgangsfase moeten alle
maatregelen worden doorgevoerd.

De Commissie Kerkum

In oktober 2006 heeft het Bestuur van
Feyenoord Rotterdam N.V. met instemming van de Raad van
Commissarissen en de directie de oud-aanvoerder en voormalig
voorzitter Gerard Kerkum verzocht een Commissie te formeren om een
bindend advies uit te brengen aan de Directie en de Raad van
Commissarissen over de structuur en organisatie van Feyenoord.
Kerkum heeft een commissie gevormd waarin verder Hans Blankert,
Guus de Groot, Jan de Rooij en Eddy Treijtel zitting hebben. De
Commissie wordt inhoudelijk ondersteund door Ad Kooimans, die
optreedt als secretaris en Gérard Moussault als juridisch
adviseur. In de Commissie was plaats ingeruimd voor twee
vertegenwoordigers van de supporters. De verenigde
supportersgroepen hebben afgezien van het afvaardigen van
vertegenwoordigers in de Commissie. Dit wordt door de Commissie
zeer betreurd.

bron: De Commissie Kerkum