Het kabinet heeft de basis gelegd voor een
nieuwe regeling om de productie van duurzame energie te stimuleren.
Het gaat om subsidie aan investeerders in hernieuwbare
elektriciteit, hernieuwbaar gas en warmtekrachtkoppeling. De
ministerraad heeft hiervoor ingestemd met een ontwerpbesluit van
minister Van der Hoeven (EZ).

Het besluit moet zorgen voor een gesloten,
beheersbaar systeem. Hierbij wordt jaarlijks een maximumbudget
vastgesteld om nieuwe subsidies te verstrekken.

Daarbij kan onderscheid worden gemaakt
naar categorieën. Deze keuzes worden uiterlijk begin 2008
bekendgemaakt.

Uitgangspunt is een evenwichtige
ontwikkeling van een duurzaam energieaanbod, dus geen eenzijdige
aandacht voor een beperkt aantal mogelijkheden. Ook innovatieve
ontwikkelingen worden gestimuleerd.

De hoogte van het subsidietarief wordt
jaarlijks gecorrigeerd voor de relevante energieprijs op de markt.
Bij een hoge energieprijs is namelijk minder subsidie nodig om de
vaste opbrengst te realiseren.

De subsidieregeling gaat zo vroeg mogelijk
in 2008 in.

Het ontwerpbesluit gaat voor advies naar
de Raad van State. Ook is het ter goedkeuring voorgelegd aan de
Europese Commissie.

Bron: EZ