Gedeputeerde Staten van Fryslà¢n hebben de subsidieverordening voor monumenten en cultuurhistorie voor de periode 2005 - 2010 vastgesteld. In deze periode is per jaar een bedrag van E 877.000,- beschikbaar voor initiatieven die Friese monumenten en cultuurhistorische elementen en structuren in stand houden, versterken en stimuleren.

Vorig jaar hebben Provinciale Staten de Nota Erfgoed vastgesteld. Onderdeel van deze nota is een nieuwe subsidieregeling voor monumenten en cultuurhistorie. Het is straks mogelijk subsidie aan te vragen voor instandhouding van monumenten en voor projecten en activiteiten op het terrein van cultuurhistorie en monumentenzorg. Aanvragen kunnen gericht zijn op bouwhistorisch onderzoek, ondersteunende projecten als voorlichtingsmateriaal en boeken of een projectmatige manier van het herstellen van onderdelen in het landschap zoals kerk- en voetpaden. Daarnaast blijft het mogelijk om een beroep op deze regeling te doen voor restauratie en onderhoud van monumenten. Gedeputeerde Staten maken voor dat onderdeel jaarlijks bekend aan welke categorieën objecten zij voorrang geven. De eerstvolgende twee jaar gaat het om historische boerderijen en kerkgebouwen.

Gedeputeerde Staten leggen de verordening voor definitieve vaststelling aan Provinciale Staten voor. Geïnteresseerden kunnen vanaf 1 juli van dit jaar een beroep op deze subsidiemogelijkheid doen.

bron:Provincie Friesland