Vandaag heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid meer bekend gemaakt over de nieuwe taken die zij krijgt in het kader van de preventie in Nederland. Nieuwe ontwikkelingen in het beleid van het Ministerie van VWS geven aan dat er meer aandacht is voor preventie, dat men meer centraal wil aansturen dan in het verleden en dat aangestuurd wordt op concentratie en samenwerking tussen kennisinstituten.

Voor het RIVM betekent dat een forse uitbreiding van het takenpakket. Naast het Centrum Infectieziektebestrijding komen ook de regievoering van de programmatische preventie en in de jeugdgezondheidszorg als nieuwe taken naar het RIVM. VWS heeft het RIVM formeel opgedragen om tot oprichting en realisatie van het Centrum Infectieziektebestrijding met de regiefunctie te komen. Op die manier moet slagvaardiger kunnen worden opgetreden bij uitbraken van infectieziekten. Ook voor de regie van de uitvoering van de programmatische preventie in de verschillende screeningsprogrammas, zoals borst- en baarmoederhalskanker, is een formele opdracht aan het RIVM verstrekt.

De vernieuwing van de AWBZ heeft er toe geleid dat deze preventieve taken weer direct uit de VWS-begroting gefinancierd gaan worden. De consequentie is dat het CVZ niet langer de aangewezen regievoerende instantie is.

Dit alles betekent dat het RIVM naast onderzoek ook taken op het terrein van de uitvoering krijgt, met name de regierol. Deze taken zullen uitgevoerd worden dicht bij de burger, veelal door GGDs. Het RIVM hanteert vier uitgangspunten bij de ontwikkeling van deze nieuwe taken. In de eerste plaats is een duidelijke taakanalyse bepalend voor de inpassing in de organisatie. In de tweede plaats staat samenwerking met andere instituten en uitvoeringsorganisaties centraal. Ten derde zal evaluatie van de regiefunctie van het RIVM extern plaatsvinden en ten vierde moet er een slagvaardige en flexibele dienstverlening kunnen plaatsvinden.

bron: RIVM