De ministerraad heeft op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingestemd met het opheffen van de Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij (OVB) - een zelfstandig bestuursorgaan - en het daarmee samenhangende systeem van de uitgifte van sportvisakten en enkele andere wijzigingen van de Visserijwet 1963.  

De taken van de OVB (voorlichting, advisering en onderzoek) zullen worden uitgevoerd door een nieuwe private organisatie: de Vereniging Sportvisserij Nederland, die zal worden gevormd door de Nederlandse Vereniging van Sportvisserijfederaties (NVVS) en de OVB. De huidige sportvisakte zal worden vervangen door een privaatrechtelijke basisvergunning sportvisserij. In het in 2004 afgesloten convenant tussen de NVVS, de OVB en het ministerie van LNV zijn verdere uitvoeringsafspraken gemaakt.  
 
Het wetsvoorstel voorziet verder in een versterking van het toezicht op de naleving en de bestuursrechtelijke handhaving. De administratieve lasten voor de sportvissers nemen door het voorstel af met circa 30 procent. 
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 
 
bron:RVD