Op 14 maart hebben zeven maatschappelijke organisaties en regionale
overheden een door hen ondertekende intentieverklaring overhandigd aan
minister Peijs in Den Haag. De ondertekenaars gaan samen een
evenwichtige visie op het IJmeer en omgeving ontwikkelen. De ambitie is
om het IJmeer het "Waterpark van de Noordvleugel" te maken. Minister
Peijs, verantwoordelijk voor het programma Noordvleugel van de
Randstad, onderstreepte het belang van een evenwichtige ontwikkeling
van 'rood, blauw en groen'. Ze waardeert de werkwijze van de verkenning
IJmeer en de rol die maatschappelijke organisaties daar in vervullen.
De minister heeft toegezegd het resultaat van de verkenning en de te
ontwikkelen visie serieus in de besluitvorming rondom de
Noordvleugelplannen te betrekken.

Op dit moment is sprake van een toenemende druk op het IJmeer. Grote
vraagstukken zoals kwaliteit van de natuur, waterhuishouding en
veiligheid en de toenemende verstedelijking lijken allemaal in het
gebied samen te komen. De zeven organisaties willen op een inventieve
manier met deze verschillende "tegenstrijdige" belangen in en rond het
IJmeer omgaan. Ze streven samen naar een ontwikkeling van het IJmeer en
omgeving tot een gebied waarin water, natuur, recreatie,
verstedelijking en infrastructuur in harmonie samengaan.

Het
afgelopen jaar zijn eerst door zes partijen alle belangen, bestaande
plannen en onderzoeken verkend. Versterkt met de provincies
Noord-Holland en Flevoland wordt dit jaar een visie ontwikkeld, die
begin 2006 gereed is. De samenwerking tussen de zeven maatschappelijke
organisaties en overheidspartijen is uniek. Door al in een heel vroeg
stadium om tafel te gaan is er vertrouwen en draagvlak opgebouwd en
wordt nu samengewerkt aan de toekomstige kwaliteit van het gebied.

Namens
de samenwerkende organisaties riep Jan Jaap de Graeff, directeur
Natuurmonumenten, minister Peijs op ook voor andere projecten van de
Noordvleugel de regionale overheden en maatschappelijke organisaties
vroegtijdig bij alle ontwikkelingen te betrekken. Een voorbeeld hiervan
is de Groene Uitweg. Een evenwichtig plan, dat kan rekenen op brede
maatschappelijke steun, vergroot de haalbaarheid van het project.

Bovendien
juichen de organisaties een actieve deelname van de minister toe. Zij
kan er voor zorgen dat lange termijn onderwerpen als water en natuur
gelijktijdig en gelijkwaardig met die voor infrastructuur en
verstedelijking geregeld worden. Op die manier wordt de kwaliteit en
uitvoering van de visie voor het IJmeer zeker gesteld. Alleen dan
blijft de Noordvleugel leefbaar voor de inwoners en interessant als
vestigingsgebied voor bedrijven.

Deelnemende
organisaties:  ANWB, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, gemeente
Almere, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, provincie
Flevoland. Het Rijk (Verkeer en Waterstaat) neemt als adviseur deel aan
het project.

bron:provincie Noord Holland