De nieuwe werkwijze bij de gezinsvoogdij leidt tot een effectievere
uitvoering van de ondertoezichtstelling. Naast kwaliteitsverbetering
van dossiers is de werkdruk afgenomen en zijn zowel de
gezinsvoogdijwerkers als hun cliënten meer tevreden. Dat blijkt uit het
rapport 'Bescherming in ontwikkeling' van de Vrije
Universiteit/PI-Research, dat in opdracht van het WODC is opgesteld.
Het rapport is een evaluatie van het project Deltaplan Gezinsvoogdij,
waarbij bij vier Bureaus Jeugdzorg pilotprojecten zijn uitgevoerd. De
minister van Justitie heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

Leidinggeven aan verandering
De nieuwe werkwijze 'Leidinggeven aan verandering' is ontwikkeld door
het Bureau WWRG & Partners en houdt in dat er meer systematisch met
de ouders wordt gewerkt aan het verbeteren van hun
opvoedingsvaardigheden. De nieuwe werkwijze blijkt de
gezinsvoogdijwerker meer houvast te bieden. De positionering in het
gezin is duidelijker en er is meer aandacht voor planmatig en
doelgericht werken met cliënten. Ook is de methode sterker gericht op
de verbetering van de ontwikkeling van de onder toezicht geplaatste
pupil en zijn er meer directe cliëntcontacten.

Caseload
Naast de nieuwe werkwijze werd de caseload van gezinsvoogdijwerkers uit
een team van elk van de vier pilotbureaus aangepast van gemiddeld 17,5
naar 15 onder toezicht geplaatste pupillen. Daardoor werd een wekelijks
contact tussen de gezinsvoogdijwerker en de onder toezicht geplaatste
pupil mogelijk. De gezinsvoogdijwerkers uit de pilotprojecten zijn
vooral meer tevreden over de bereikte veranderingen bij ouders en
minderjarige. Voor hen is daarnaast ook de werkdruk afgenomen.

De onderzoekers concluderen dat met de huidige kennis en verworvenheden
een kwalitatief goede, doelmatige methode voor de bescherming van en
hulp aan jeugdigen binnen handbereik ligt. Hun advies is dan ook de
huidige opzet, waarbij methodische vernieuwing samengaat met een lagere
caseload voort te zetten. Daarnaast is het advies de methode nog beter
te onderbouwen en de training van gezinsvoogden die gedurende het
project door een extern bureau is verricht tot de verantwoordelijkheid
van het bureau jeugdzorg te maken.

Pilotteams
Vanwege de positieve resultaten van het project heeft minister Donner
besloten om, hangende de besluitvorming over de landelijke
implementatie van de nieuwe werkwijze, de pilotteams uit het onderzoek
in stand te houden.

Bron: Ministerie van Justitie