De ministerraad heeft op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met een voorstel voor een nieuwe wet over gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het wetsvoorstel vervangt de Bestrijdingsmiddelenwet 1962.

Voornaamste reden hiervoor is dat de huidige wet door bedrijven en burgers die in de praktijk met de wet te maken hebben als ontoegankelijk en ondoorzichtig wordt ervaren. Na overleg met de Tweede Kamer hebben minister Veerman en staatssecretaris Van Geel daarom in het najaar van 2004 aangekondigd met een nieuwe wet te zullen komen.

De eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen wordt in het wetsvoorstel sterker benadrukt dan onder de huidige wet door een beroep op de vakbekwaamheid en professionele houding van gebruikers en het invoeren van een zorgplicht voor onder andere het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De structuur van de wet is, om het wetsvoorstel inzichtelijker te maken, meer gericht op de diverse doelgroepen en de keten van producent tot gebruiker. Concreet houdt dit in dat onderwerpen als de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in aparte hoofdstukken van de wet worden geregeld, wat de herkenbaarheid en leesbaarheid vergroot. Het wetsvoorstel voorziet daarnaast in een aanscherping van de mogelijkheden om tot handhaving over te gaan met de invoering van de bestuurlijke boete.
Voor het overige blijft de wet inhoudelijk goeddeels ongewijzigd: de regels voor de toelating en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden vloeien voort uit Europese regelgeving en moeten daarom worden overgenomen door de nationale wetgever.

bron:RVD