Het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) spreekt in een open brief aan minister Hoogervorst haar zorgen uit over de mondgezondheid van kinderen en pleit voor een collectieve aanpak van mondzorg die past in het lokale gezondheidsbeleid. Het NIGZ vindt dat er nu daadkrachtig moet worden opgetreden en onderschrijft dan ook de aanbeveling om mondzorg aan te bieden als vast onderdeel van de jeugdgezondheidszorg.

De mondgezondheid van kinderen is de laatste jaren verslechterd. Niet alleen worden er duidelijke signalen afgegeven dat de mondgezondheid bij (jonge) kinderen achteruit gaat en hebben steeds meer kinderen last van tanderosie, ook de verzorgingsgraad (het aantal aanwezige gaatjes dat daadwerkelijk gevuld wordt) van de gebitten van tieners verslechtert.
Bij kinderen tot 10 jaar was de verzorgingsgraad de laatste jaren al laag. Andere zorgelijke ontwikkelingen zijn het groeiend tandartsen tekort, de bezuinigingen door GGDà¢en op mondgezondheidsprojecten op o.a. scholen en het afnemen van het tandartsbezoek door volwassenen. à¢Gaan de ouders niet dan is de vraag in hoeverre de kinderen gaan.à¢

Het NIGZ vindt dat er nu daadkrachtig moet worden opgetreden en onderschrijft dan ook de aanbeveling opgenomen in het rapport Signalement Mondzorg 2004 van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) om de preventieve mondzorg op te nemen in het uniformdeel van het Basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg. Wanneer mondzorg deel uitmaakt van het uniforme deel van het Basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg zijn de jeugdartsen en verpleegkundigen van de consultatiebureaus en GGD'en verplicht daadwerkelijk de mondgezondheid te monitoren en voorlichtingsactiviteiten volgens een uniforme methode en op een vast moment aan te bieden aan alle jeugdigen. Een praktisch instrument daarbij is de handleiding à¢Aandachtspunten Preventieve Mondzorg 0-19 jaar voor de Jeugdgezondheidszorgà¢. Deze is recent ontwikkeld door het NIGZ en relevante Tandheelkundige - en Jeugdgezondheidsorganisaties.

Voor het ontwikkelen van programmaà¢s op het gebied van de collectieve mondzorg is een goede samenwerking tussen de lokale overheden, GGDà¢en en beroepsbeoefenaren in de (tandheelkundige) gezondheidzorg van groot belang. Die partijen moeten worden samengebracht. Het NIGZ zou hierin een verbindende rol kunnen en willen spelen. Aanhaken bij de ingezette koers van het NIGZ door de lokale aanpak van gezondheidsverschillen in het convenant Gezondheidsbevordering in lokaal perspectief tussen NIGZ, GGD Nederland en VNG en de preventie van overgewicht biedt hierbij uitstekende mogelijkheden; zowel het focussen op gezondheidsverschillen als op het eet- en drinkpatroon vormen mede de basis voor een goede aanpak van mondgezondheidsproblemen.

Het NIGZ wil dan ook met de minister, de beroepsgroep en de convenantpartners in gesprek gaan over de voorgestelde oplossingen.

bron:NIGZ