Boven kunstgrasvelden die zijn ingestrooid
met rubberkorrels zijn in verschillende luchtmonsters geen
nitrosaminen aangetroffen. Voetballen op deze velden brengt dus
geen gezondheidsrisico’s met zich mee door blootstelling aan
nitrosaminen. Dit blijkt uit een aanvullend onderzoek dat
Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) heeft laten verrichten door
het RIVM. Eerder dit jaar werden namelijk deze stoffen in Arnhem
boven een kunstgrasveld gemeten. Zowel het RIVM als HGM twijfelt
aan deze eerdere meting.

In het nadere onderzoek zijn diverse
kunstgrasvelden in Arnhem onderzocht. Om een zo betrouwbaar
mogelijk resultaat te krijgen, zijn de analyses niet alleen door
het RIVM gedaan. Onafhankelijk hiervan hebben twee andere
laboratoria de luchtmonsters geanalyseerd; het laboratorium dat
deze zomer door HGM was ingeschakeld en een Duits laboratorium met
veel ervaring in analyse van nitrosaminen. Het RIVM en het Duitse
laboratorium vinden geen nitrosaminen in de luchtmonsters. Het
andere laboratorium wel, maar dat meet ook nitrosaminen in blanco
controlemonsters, die geen nitrosaminen bevatten. Dit is reden voor
zowel het RIVM als HGM om te twijfelen aan deze en eerdere
analyseresultaten van dit laboratorium.

Volgens het RIVM is er geen sprake van een
gezondheidsrisico door blootstelling aan nitrosaminen tijdens het
sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels.
Reden voor het vervolgonderzoek was de laboratoriumuitslag van een
onderzoek dat in augustus 2006 werd uitgevoerd door HGM in opdracht
van de gemeente Arnhem.

Eerder concludeerde het RIVM al op basis
van literatuurstudies dat blootstelling aan kankerverwekkende
weekmakers en PAK’s geen gevaar voor de gezondheid vormt. De
in augustus gemeten hoeveelheid PAK’s, vluchtige aromatische
koolwaterstoffen en zware metalen (waaronder zink) bleken geen
gezondheidsrisico’s voor de sporters op te leveren. Uit
datzelfde onderzoek bleek echter dat nitrosaminen in verhoogde
concentratie voorkwamen in de lucht boven het veld. Omdat het
onderzoek naar de nitrosaminen een beperkte opzet had en de
gemeente Arnhem elk risico uit wilde sluiten, heeft HGM de gemeente
Arnhem geadviseerd aanvullend onderzoek te doen. HGM heeft het RIVM
verzocht dit aanvullende onderzoek te doen.

Het RIVM heeft in samenwerking met HGM
luchtmetingen gedaan op vier kunstgrasvelden in Arnhem, waaronder
het kunstgrasveld op Sportpark Rijkerswoerd. Daar vond ook het
eerdere onderzoek plaats. Ook is er gemeten op drie andere
kunstvoetbalvelden, waaronder het Johan Cruijff court. Dit laatste
veld is niet ingestrooid met granulaat uit autobanden, maar met
Thiolon® Infill Pro. Dit granulaat is specifiek bedoeld als
instrooirubber voor kunstgrasvelden en niet afkomstig van vermalen
banden. Op de andere velden ligt granulaat afkomstig van autobanden
van verschillende ouderdom.

Per kunstgrasveld zijn er meerdere
metingen gedaan op verschillende hoogten boven de grond. De
luchtmonsters zijn niet alleen geanalyseerd door het laboratorium
van het RIVM, maar ook door het laboratorium dat door HGM bij het
eerste onderzoek is ingeschakeld en door het eerder genoemde Duitse
laboratorium. Elk laboratorium heeft ook monsters geanalyseerd waar
geen nitrosaminen in kunnen zitten, de zogenaamde blanco
controlemonsters.

Dit onderzoek betreft uitsluitend de
gezondheidsrisico’s door blootstelling aan nitrosaminen en
gaat niet in op de gezondheidsrisico’s van andere stoffen of
de milieurisico’s die de korrels kunnen hebben. Op basis van
aanvullende informatie van bedrijven en leveranciers van het
granulaat over het product kan een meer volledig beeld van de
mogelijke risico’s worden verkregen.

bron:RIVM