De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) concludeert na een eerste onderzoek dat door het samengaan van drie zorginstellingen in 't Gooi, Thuiszorg Gooi en Vechtstreek, De Basis en Vivium een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt op de markten voor psychogeriatrische verpleeghuiszorg (zorg aan mensen met geestelijke ouderdomsaandoeningen zoals dementie), verzorging en verpleging thuis en
verzorgingshuiszorg.

Hierdoor kan de concurrentie worden belemmerd. Daarom heeft de NMa besloten dat voor het tot stand brengen van deze concentratie een vergunning is vereist. Het samengaan van deze organisaties zonder winstoogmerkt kan alleen maar tot lagere kosten leiden en daardoor voordelig zijn voor mensen die er gebruik van kunnen maken, dit kan de bedoeling niet zijn. De fusie beperkt de keuzemogelijkheden voor cliënten in 't  Gooi op de markt voor psychogeriatrische verpleeghuiszorg. Daarnaast behalen de betrokken partijen op de markt voor zowel psychogeriatrische verpleeghuiszorg als persoonlijke verzorging en verpleging thuis een hoog gezamenlijk marktaandeel. Dit kan betekenen dat een economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt.

Op de markt voor verzorgingshuiszorg wil de NMa nader onderzoek doen naar de
'voorportaal'-rol die Thuiszorg Gooi en Vechtstreek kan vervullen. De geboden thuiszorg vormt vaak het voorportaal voor ouderen voordat zij naar een verzorgingshuis gaan. Een zorginstelling kan waarschijnlijk klanten aan zich binden door hen door te verwijzen naar verzorgingshuizen die deel uitmaken van dezelfde groep. Na de fusie zullen de partijen op het vlak van thuiszorg en verzorgingshuiszorg een zeer sterke positie hebben. Een en ander kan de mogelijkheden voor andere aanbieders om activiteiten te ontplooien belemmeren. Ook dit gegeven vormt aanleiding tot nader onderzoek. De NMa moet er voor zorgen dat er ook commercieel verdiend kan worden aan ouderdomsziekten en verzorgingsbehoeften.

Indien de partijen een vergunning aanvragen, dient de NMa binnen 13 weken een beslissing te nemen of de concentratie wel of niet wordt toegestaan.

bron:NMa