De Nederlandse Mededinging= sautoriteit (NMa) heeft in een vandaag gepubliceerde informele zienswijze aangegeven dat de oprichting van de instantie Brands & Licences Betalingsverkeer Nederland B.V. (B&L) en de activiteiten die zij gaat uitvoeren, de mededingingsrechtelijke toets kunnen doorstaan.

B&L is binnenkort de enige instantie in Nederland die via het verstrekken van licenties of certificaten marktpartijen en (nieuwe) toetreders het recht kan geven actief te worden op de markt voor het Nederlandse betalingsverkeer wat betreft de collectieve betaalproducten PIN en Chipknip. Voorheen was Interpay de eigenaar van de merken PIN en Chipknip. Om de transparantie en marktwerking binnen het Nederlandse betalingsverkeer te vergroten, heeft Interpay, mede op basis van aanbevelingenvan de commissie Wellink, deze merken overgedragen aan B&L.

Op basis van de door B&L verstrekte informatie heeft de NMa in de informele zienswijze aangegeven dat de toelatingsprocedure die B&L zal hanteren voldoende onafhankelijk en transparant lijkt te zijn. De aan de NMa voorgelegde eisen waaraan marktpartijen dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor een licentie of certificaat lijken objectief en niet verder te gaan dan noodzakelijk voor een goed functionerend betalingsverkeer.

De NMa wijst B&L in de informele zienswijze wel op een aantal mededingingsrechtelijke aandachtspunten. De NMa benadrukt dat B&L volledig onafhankelijk dient te opereren bij de uitvoering van haar certificerende activiteiten zodat geen enkele marktpartij invloed kan uitoefenen op de beslissing of (potentiEBle) concurrenten toegang krijgen tot de markt.

Momenteel zijn acht banken aandeelhouder van B&L. Deze banken zijn zelf marktpartij en aandeelhouder van Interpay. De NMa merkt in haar= zienswijze op dat de huidige eigendomsstructuur en besluitvormingsprocedur= e van B&L in de praktijk niet mogen leiden tot een oneigenlijke uitslu ting van (potentiEBle) marktpartijen of tot een belemmering van innovatie.

De NMa zal in het kader va n haar toezichthoudende taken aandachtig volgen of de manier waarop B&L in de praktijk haar activiteiten uitvoert binnen de kaders van de Mededing= ingswet blijft.

bron:NMA