De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) beboet 345 bouwbedrijven
voor ruim EUR 100 miljoen. Het overgrote deel van de bedrijven heeft de
boetebesluiten afgelopen week ontvangen, de rest volgt op korte
termijn. De bedrijven die nu zijn beboet hebben alle deelgenomen aan de
versnelde sanctieprocedure. Gezien het grote aantal bedrijven dat
hieraan heeft deelgenomen en de termijn waarin de procedure is
afgerond, heeft de speciaal voor dit doel ingerichte procedure aan haar
doel beantwoord. Het overzicht van de GWW- bedrijven met de opgelegde
boetes wordt heden gepubliceerd in de Staatscourant en op de website
van de NMa

 
De NMa  heeft in oktober 2004 tegen de bedrijven rapport opgemaakt
voor hun deelname aan een kartelstructuur in de grond-, wegen-, en
waterbouwsector (GWW) in de periode 1998 tot en met 2001. Daarnaast
wordt een aantal ondernemingen tevens beboet voor het feit dat zij
marktverdelingsafspraken hebben gemaakt over een aantal grote
infrastructurele werken, zoals de HSL-Zuid.   
 
Voor de totstandkoming van de boetebesluiten heeft de NMa een versnelde
sanctieprocedure gevolgd om de bedrijven in staat te stellen snel
schoon schip te maken. Deze procedure hield in dat de bedrijven niet
individueel werden gehoord, maar hun zienswijze op de rapporten
collectief naar voren hebben gebracht via hun vertegenwoordiger, de
heer J.C. Blankert. Voor de bedrijven die deel namen aan de versnelde
sanctieprocedure heeft de NMa de boetes verminderd met 15%.   
De NMa heeft deze boetebesluiten in vijf maanden tijd genomen. Gezien
het grote aantal betrokken bedrijven zou deze procedure mogelijk jaren
in beslag hebben genomen wanneer de NMa de reguliere procedure zou
hebben gevolgd.  
34 bedrijven nemen niet deel aan de versnelde procedure. De sanctieprocedure tegen deze bedrijven is inmiddels gestart.  
 
De opgelegde boetes variëren van EUR 1.363 tot EUR 18.842.290 per
onderneming. Het totaalbedrag aan boetes is lager dan aanvankelijk was
ingeschat. Het is niet zo dat de individuele boetes lager uitvallen
maar het totaalbedrag in de versnelde procedure blijkt uit te komen op
ruim EUR 100 miljoen, terwijl eind januari was uitgegaan van circa EUR
135 miljoen.  
 
Ongeveer twintig bedrijven hebben tijdens de procedure aangetoond in
2001 geen aanbestedingsomzet in de GWW-sector te hebben behaald. Voor
deze bedrijven is een minimumboete vastgesteld van bruto EUR 4000. 111
bedrijven hebben de 15% boetevermindering voor MKB-bedrijven ontvangen.
Zeven buitenlandse bedrijven zijn beboet.   
   
De bedrijven moeten de opgelegde boetes binnen dertien weken betalen.
De NMa ontving van 121 bedrijven het verzoek om vermindering van de
boete in verband met dreigende betalingsproblemen. De NMa heeft aan 75
bedrijven de mogelijkheid geboden de boete gespreid te betalen
aangezien is gebleken dat onmiddellijke voldoening van de boete tot
betalingsstagnatie kan leiden. Inmiddels is reeds voor EUR 63 miljoen
van deze boetes betaald dan wel toegezegd. De boetes die de NMa int
gaan naar de schatkist.  
 
Wat de overige onderzoeken in de bouw betreft: eind april zal de NMa de
resultaten van het onderzoek in de installatiesector bekend maken; het
onderzoek in de B&U sector wordt in de zomer afgerond. Daarnaast
zijn onderzoeken gaande in andere sectoren van de bouw. Resultaten
daarvan worden eveneens de komende maanden verwacht.  

Bron: NMa