De Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) legt in de bouwsector de tweede lichting boetes op in het
kader van de reguliere sanctieprocedure. Het betreft 32
ondernemingen in de sector burgerlijke & utiliteitsbouw
(B&U) en twee ondernemingen in de sector

groenvoorziening.

De NMa legt aan deze ondernemingen
gezamenlijk bijna EUR 6 miljoen aan boetes op. Eerder dit jaar
legde de NMa in de zogeheten versnelde sanctieprocedures reeds EUR
70 miljoen aan boetes op aan ondernemingen in de B&U-sector
(juni 2006) en ruim EUR 3 miljoen aan ondernemingen actief in de
sector groenvoorziening (mei 2006). In de eerste lichting boetes in
het kader van de reguliere sanctieprocedure (augustus 2006) legde
de NMa aan 14 ondernemingen in de GWW-sector (grond-, wegen-, en
waterbouw) en 9 ondernemingen in de installatiesector gezamenlijk
ongeveer EUR 4,5 miljoen aan boetes op.

Voorgeschiedenis

De NMa rondde in 2005 onderzoeksrapporten
af naar overtredingen van het kartelverbod in de betreffende
deelsectoren van de bouw. De betrokken ondernemingen voerden
overleg voorafgaand aan de inschrijving op aanbestedingen. Deze
overleggen waren er onder meer op gericht de opdrachten onderling
te verdelen en het biedgedrag af te stemmen. De betrokken
ondernemingen konden kiezen of zij deel wilden nemen aan de
zogeheten versnelde sanctieprocedure ofwel aan de reguliere,
gebruikelijke sanctieprocedure. De versnelde procedures voor deze
deelsectoren zijn reeds in mei 2006 (groenvoorziening: 54
ondernemingen) en in juni 2006 (B&U: 596 ondernemingen)
afgerond.

Reguliere procedure

De ondernemingen die nu een sanctiebesluit
krijgen, hebben gekozen voor de reguliere procedure. Daarin kunnen
de ondernemingen ieder voor zich verweer voeren en deelname aan het
systeem van vooroverleg betwisten. Aan 30 ondernemingen in de
deelsector B&U wordt geen boete opgelegd omdat de NMa, mede
door de gevoerde verweren, niet kon

vaststellen dat zij aan het systeem van
vooroverleg deelnamen. In de sector groenvoorziening geldt dit voor
twee ondernemingen. Binnen de deelsector kabel- en leidingwerken
legt de NMa om dezelfde reden geen boete op aan de vijf
ondernemingen die hebben deelgenomen aan de reguliere
sanctieprocedure. Met bovengenoemde besluiten zijn in navolging van
de sectoren GWW en installatie ook de reguliere sanctieprocedures
in de sectoren B&U, kabel- en leidingwerken en groenvoorziening
nu afgerond.

Geen boete voor 18 asfaltproducerende
bouwondernemingen

De NMa ziet af van het opleggen van boetes
aan 18 wegenbouwondernemingen die deelnamen in asfaltcentrales. In
2002 maakte de NMa na onderzoek rapport op tegen 18
wegenbouwondernemingen wegens een vermoeden van het maken van
kartelafspraken rond drie asfaltcentrales waarin zij
participeerden. De vermoede afspraken hadden betrekking op de prijs
van asfalt, de planning en verdeling van de asfaltproductie en de
te verrichten (des)investeringen in de betrokken asfaltcentrales.
Dergelijke afspraken beperken de onderlinge concurrentie en zijn
daarom in strijd met de Mededingingswet.

De NMa legt geen boetes op omdat de
destijds vermoede overtreding van de Mededingingswet niet zonder
nader onderzoek kan worden vastgesteld. De NMa acht nader onderzoek
niet opportuun, aangezien de asfaltproductiesector inmiddels is
geherstructureerd, de afstemming tussen partijen in 2002 is
beëindigd en omdat de betrokken wegenbouwbedrijven hebben
meegewerkt aan de 'schoon schip-operatie' in de bouwsector.

Vermoeden van een overtreding?

Ondernemingen en opdrachtgevers die
vermoeden dat er sprake is van een overtreding van de
Mededingingswet anders dan de overtredingen die tot nu toe in de
bouwsector al zijn geconstateerd, kunnen dit melden bij de NMa.
Ondernemingen kunnen een clementieverzoek indienen. Op basis van
een clementieverzoek kunnen ondernemingen boete-immuniteit of
verlaging van de boete ('clementie') verkrijgen, indien zij zelf
informatie doorgeven aan de NMa over kartels waarbij zij betrokken
zijn of zijn geweest. Voorwaarde is dat bedrijven zich individueel
melden bij het Clementiebureau van de NMa en waardevolle

informatie verstrekken. De NMa heeft
daarvoor richtsnoeren opgesteld. Het Clementiebureau van de NMa is
te bereiken via telefoon 070 330 1710, fax 070 330 1700.

bron:NMa