De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de definitieve
uitgangspunten voor de berekening van individuele boetes voor
ondernemingen in de GWW-sector (grond-, wegen- en waterbouw)
vastgesteld. Na eerder ongeveer 100 miljoen euro aan boetes in deze
sector te hebben opgelegd, legt de NMa nu voor circa 135 miljoen euro
aan boetes op aan 344 bouwbedrijven. De nieuwe boetes variëren van
enkele duizenden tot vele miljoenen euro's per onderneming.

De boetes worden opgelegd voor deelname van de ondernemingen aan een
kartelstructuur in de GWW-sector. Daarnaast wordt een aantal
ondernemingen separaat beboet vanwege het feit dat zij
marktverdelingsafspraken hebben gemaakt over grote infrastructurele
werken, zoals de HSL-Zuid.

Met de vaststelling van de boetes komt een einde aan de speciaal voor
dit doel ingerichte versnelde procedure. Deze procedure is gericht op
het op transparante en efficiënte wijze afdoen van het grote aantal
zaken dat de NMa in behandeling heeft sedert haar eigen oproep aan de
bouwsector en die van de politiek om "schoon schip" te maken. Dit
impliceert volgens de NMa een breuk met de werkwijze uit het verleden,
inclusief de betaling van boetes voor overtredingen. In de versnelde
procedure, waarin de bouwbedrijven afzien van het voeren van
individuele verweren, zijn algemene zienswijzen naar voren gebracht
door de heer J. Blankert, als vertegenwoordiger van alle bouwbedrijven.

De NMa heeft bij de vaststelling van de uitgangspunten rekening
gehouden met de aard en ernst van de overtredingen en met een aantal
andere omstandigheden. Met name de omstandigheid dat in de visie van de
NMa niet als vaststaand kan worden aangenomen dat bij (vrijwel) alle
aanbestedingen in de GWW-sector kartelafspraken zijn gemaakt en de
bevinding dat in bepaalde gevallen de overheid kartelvorming
vermoedelijk heeft begunstigd, zijn voor de NMa aanleiding om de boetes
enigszins te matigen.

In de op te leggen boetes wordt ook rekening gehouden met de per
onderneming toegekende clementiekorting, de generieke boetevermindering
voor deelname aan de versnelde procedure en een extra boetevermindering
voor bedrijven met een omzet van minder dan 10 miljoen euro per jaar.

Zaken van bedrijven die niet gekozen hebben voor de versnelde procedure
en van bedrijven die niet aan de voorwaarden voor deelname daaraan
blijken te voldoen, zullen door de NMa in individuele procedures op de
gebruikelijke wijze worden afgedaan.

De NMa hecht er belang aan dat het `schoon schip maken' zich niet
beperkt tot het betalen van boetes maar ook geldt in de relatie met
opdrachtgevers. De NMa biedt de bouw een `incentive' door een
boetevermindering van 10 procent op de opgelegde boete in het
vooruitzicht te stellen voor het geval de bouwbedrijven er collectief
in slagen uiterlijk 15 februari 2005 met overheden algemene
overeenstemming te bereiken over een financiële regeling over civiele
claims.

De NMa legde reeds eerder, in december 2003, ook boetes op aan 22
bedrijven in de GWW-sector. De NMa is bereid, onder voorwaarden, de
hoogte van deze boetes in heroverweging te nemen, aangezien de
GWW-sector heeft aangegeven nu volledig `schoon schip' te maken. De NMa
overweegt hierbij dat de bouwsector door medewerking aan de versnelde
procedure en door betaling van de in dat kader opgelegde boetes er
blijk van geeft daadwerkelijk werk te maken van de verandering van
werkwijze. Ook hierbij is van belang dat de bouwsector `schoon schip'
maakt in de relatie met opdrachtgevers. Indien de bouwsector er in
slaagt om uiterlijk 15 februari 2005 de algemene overeenstemming met
overheden te bereiken, dan zal ook 10 procent van een door de betrokken
onderneming betaald bedrag ten behoeve van de financiële regeling met
overheden in mindering worden gebracht op de boetes uit 2003. De dan
resterende boetebedragen zal de NMa verminderen met 45 procent.

"Deze wijze van afdoening is uniek en wordt uitsluitend ingegeven door
de zeer bijzondere omstandigheden van dit geval", verklaart
directeur-generaal Pieter Kalbfleisch van de NMa. "De NMa treedt
handhavend op; onze boetes moeten realistisch zijn. Door onze wijze van
afdoening is het de bouwsector mogelijk voort te gaan op de ingeslagen
weg om "schoon schip" te maken tegenover de NMa en de samenleving.
Aldus wordt, mede rekening houdend met de economische omstandigheden
van dit moment, een bijdrage geleverd aan het herstel van de
verhoudingen tussen de bouwsector en overheidsinstanties, zonder die
verhoudingen te belasten met vele, jarenlang slepende procedures".

De NMa is actief in verschillende deelsectoren van de bouw. Zij rondt
in februari 2005 het onderzoek naar de installatiebranche af, waarop
eveneens een versnelde sanctieprocedure volgt. Naar verwachting zal het
onderzoek naar de burgerlijke en utiliteitsbouw in mei worden afgerond.
Ook onderzoeken naar overige deelsectoren in de bouw worden in eerste
helft van dit jaar afgerond. Bedrijven die in verschillende sectoren
actief zijn, kunnen dus meer dan à©à©n boete opgelegd krijgen.

Bron: Nederlandse Mededingingsautoriteit

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular