De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) start een sanctieprocedure tegen circa 180 installatiebedrijven. De NMa vermoedt dat deze bedrijven van 1998 tot en met 2001 de Mededingingswet hebben overtreden. Installatiebedrijven zijn bedrijven die werktuigbouwkundige, elektrotechnische en sprinkler-installatiewerken aanleggen en onderhouden. 

De installatiebedrijven en onderdelen van deze bedrijven hebben in wisselende samenstelling overleg gevoerd voorafgaand aan de inschrijving op aanbestedingen, zo vermoedt de NMa. Dit systeem was erop gericht de opdrachten onderling te verdelen en het biedgedrag af te stemmen. Van de circa 180 bedrijven waartegen nu rapport is opgemaakt, hebben 30 bedrijven zich bij de NMa gemeld met een beroep op de clementieregeling. Uit de informatie van de clementieverzoekers zijn bewijzen tegen de andere bedrijven naar voren gekomen. 
 
Uit het onderzoek blijkt, dat in de installatiesector structureel en op grote schaal de Mededingingswet is overtreden. Het onderzoek van de NMa is erop gericht om kartelstructuren  die hebben bestaan bloot te leggen. Daarnaast streeft de NMa ernaar om via een voortvarende afhandeling van het onderzoek en een snelle sanctieprocedure een cultuuromslag in de hele bouwsector op gang te brengen. 
 
Net als bij de sanctionering van de bedrijven in de GWW-sector hanteert de NMa een versnelde sanctieprocedure voor de installatiebedrijven waartegen rapport is opgemaakt. De NMa kiest voor deze aanpak om de bedrijven in staat te stellen snel 'schoon schip' te maken. De installatiesector heeft aangegeven de heer drs. J.C. Blankert te willen machtigen als haar vertegenwoordiger. Hij zal namens de bedrijven generieke argumenten aanvoeren die bij de sanctieoplegging van belang zijn. Om bedrijven te stimuleren voor de versnelde sanctieprocedure te kiezen, vermindert de NMa voor de bedrijven die hieraan meewerken de op te leggen boete met 15%. Met het oog op de uitzonderlijke omstandigheden van dit onderzoek heeft de NMa voor de boeteoplegging aan de installatiebedrijven, net als destijds bij de GWW-bedrijven, een aanvulling op de bestaande Richtsnoeren Boetetoemeting vastgesteld. De NMa zal uiteindelijk per bedrijf een boete opleggen op basis van de inhoud van het onderzoeksrapport en de ingebrachte zienswijzen. 
 
De NMa streeft ernaar de onderzoeken en sanctieprocedures in de bouw in hun onderlinge samenhang en binnen een afzienbare termijn af te handelen. De installatiebedrijven kunnen nu reageren op de inhoud van het rapport. Daarna stelt de NMa definitief vast of er sprake is van een overtreding en, zo ja, of de NMa een sanctie oplegt. De boetes aan de installatiebedrijven die meewerken aan de versnelde procedure worden in het najaar verwacht.  
 
De NMa verwacht het onderzoek in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) rond de zomer af te ronden. Daarnaast rondt de NMa in de komende maanden onderzoeken af in andere deelsectoren in de bouw. De bouw heeft in 2005 prioriteit in het kader van de NMa agenda 2005. De gekozen aanpak sluit aan bij de missie van de NMa: markten laten werken. 
 
bron:NMA