De vier grootste geïntegreerde
energiebedrijven hebben met het transport van elektriciteit en gas
in 2004 en 2005 meer winst behaald dan de NMa redelijk acht. Per
afnemer die zowel elektriciteit als gas gebruikt, bedraagt het
verschil tussen het werkelijk behaalde rendement en het redelijke
geachte rendement gemiddeld circa EUR 31 per jaar op een
transportrekening van gemiddeld EUR 470 per jaar. Dit verschil
varieert echter sterk per energiebedrijf. Uit het onderzoek blijkt
dat de energiebedrijven deze winsten volledig binnen de bestaande
wettelijke kaders hebben behaald. Van ongeoorloofde praktijken is
geen enkele sprake.

Dit blijkt uit een onderzoek van de NMa
naar de omvang, herkomst en besteding van de winsten van Delta,
Eneco, Essent en Nuon. De NMa besloot tot het uitvoeren van dit
onderzoek omdat de huidige reguleringskaders inmiddels vier jaar
van kracht zijn. Het onderzoek geeft dan ook inzicht in de
effectiviteit van deze kaders. Een andere aanleiding voor het
onderzoek was de politieke en maatschappelijke discussie die over
de winsten van de energiebedrijven was ontstaan.

De omvang van de winsten toont aan dat de
regulering van de tarieven voor het transport nog strenger kan. De
NMa heeft in de periode 2001-2007 via regulering reeds gezorgd voor
een besparing van gemiddeld EUR 45 per jaar voor afnemers van
elektriciteit en gas, wat neerkomt op een totaal bedrag van circa
EUR 1,9 miljard.

De meer dan redelijk geachte winst wordt
veroorzaakt door drie factoren: volumegroei, verschillen in
waardering van de activa en de tijd die bedrijven hebben gekregen
van de NMa om efficiënter te worden. Het rendementsverhogend
effect dat van deze factoren uitgaat is groter dan beoogd. De NMa
maakt binnenkort bekend welke maatregelen noodzakelijk zijn om het
verschil tussen een redelijke winst en gerealiseerde winst te
verkleinen. De doelstelling om een redelijke prijs voor de afnemers
te combineren met een garantie voor leveringszekerheid blijft
hierbij het uitgangspunt. Indien wetswijzigingen noodzakelijk zijn,
zal de NMa hierover advies geven aan de minister van Economische
Zaken.

Tegelijkertijd heeft de NMa onderzocht of
de winsten van de energiebedrijven zouden worden veroorzaakt door
ongeoorloofde kruissubsidies binnen de geïntegreerde
energiebedrijven. In de (vak)pers waren regelmatig signalen geuit
dat de bedrijven vanuit de verschillende onderdelen van de holding
te hoge interne verrekenprijzen zouden doorberekenen aan de
netbeheerders. Onderzoek van de NMa heeft echter geen enkele
aanwijzing hiervoor opgeleverd. De uitkomsten van het onderzoek
tonen aan dat de kans dat dit binnen de holdings kan gebeuren
uiterst miniem is.

De NMa zal het onderzoek naar de omvang,
herkomst en besteding van de winsten periodiek gaan uitvoeren,
namelijk aan het eind van elke reguleringsperiode. Hierdoor kunnen
de uitkomsten uit deze onderzoeken als input dienen voor de daarop
volgende reguleringsperiode.

bron:NMa

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular