De Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) verdenkt negen producenten van betonnen
sierbestratingmaterialen van kartelafspraken tussen begin 1998 en
eind 2005. Dergelijke afspraken tussen concurrenten zijn in strijd
met het kartelverbod. De NMa heeft rapport opgemaakt tegen de
betrokken ondernemingen wegens een redelijk vermoeden van een
overtreding van de Mededingingswet. De ondernemingen kunnen nu
reageren op het rapport. Daarna stelt de NMa vast of er sprake is
van een overtreding en zo ja, of de NMa een boete oplegt.

Betrokken ondernemingen produceren en
distribueren betonnen sierbestratingsmaterialen voor de
particuliere tuinmarkt, voor tuin of terras. De betrokken
ondernemingen vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de
Nederlandse sierbestratingmarkt.

Volgens het rapport kwamen de betrokken
ondernemingen in elk geval twee keer per jaar bijeen, in het najaar
en in het voorjaar. In het najaar stemden zij prijsverhogingen af,
mede naar aanleiding van gestegen grondstofprijzen. De resultaten
van deze bijeenkomst werden gebruikt in de onderhandelingen met
afnemers, zoals tuincentra en bouwmarkten die de
sierbestratingproducten weer verkopen aan de consument. Tijdens de
voorjaarsbijeenkomst evalueerden de ondernemingen de resultaten van
die onderhandelingen.

De NMa vermoedt dat betrokken
ondernemingen onderling prijsverhogingen hebben afgestemd en
hiertoe over en weer informatie hebben uitgewisseld. Deze
gedragingen zijn een ernstige overtreding van de Mededingingswet.
Prijsafstemming en het uitwisselen van concurrentiegevoelige
informatie zijn nadelig voor afnemers omdat zij de onderlinge
concurrentie aanzienlijk beperken en zelfs voor een groot deel
kunnen uitschakelen. Hierdoor komen prijzen niet tot stand onder
'normale' concurrentie en worden uiteindelijk consumenten
benadeeld. Het is juist de dynamiek en onzekerheid op de markt,
mede veroorzaakt door concurrentiedruk van andere marktpartijen,
die ondernemingen aanzet tot kostenbesparingen en innovatie.
Hiervan profiteert de consument door lagere prijzen, nieuwe
producten en betere service.

De NMa heeft in het onderzoek onder meer
gebruik gemaakt van bewijsmateriaal dat is aangeleverd door vier
van de betrokken ondernemingen zelf. Zij hebben gebruik gemaakt van
de clementieregeling van de NMa. Deze regeling spoort bedrijven aan
om uit eigen beweging informatie over een kartel aan de NMa te
verstrekken. De NMa kan boetevermindering of boete-kwijtschelding
toekennen aan overtreders die zich individueel en uit eigen
beweging melden en waardevolle informatie verschaffen over het
kartel. Eén van de vier ondernemingen heeft een
voorwaardelijke toezegging gekregen voor boete-immuniteit. De
andere drie ondernemingen zijn, op basis van het door hen
verstrekte bewijsmateriaal, aanzienlijke clementiekortingen in het
vooruitzicht gesteld.

In 2005 en 2006 legde de NMa boetes op aan
bouwondernemingen in de GWW-sector, de installatiesector, de
B&U sector, de sector betonnen straatstenen, prefab heipalen,
prefab kanaalplaatvloeren, de kabels- en leidingensector en de
sector

groenvoorzieningswerken.

Vermoeden van een overtreding?

Ondernemingen en opdrachtgevers die
vermoeden dat er sprake is van een overtreding van de
Mededingingswet anders dan de overtredingen die tot nu toe in de
bouwsector al zijn geconstateerd, kunnen dit melden bij de NMa.
Ondernemingen die betrokken zijn bij een kartel kunnen een
clementieverzoek indienen. Op basis van een clementieverzoek kunnen
ondernemingen boete-immuniteit of verlaging van de boete
('clementie') verkrijgen, indien zij zelf informatie doorgeven
aan de NMa over kartels waarbij zij betrokken zijn of zijn geweest.
Voorwaarde is dat bedrijven zich individueel melden bij het
Clementiebureau van de NMa en waardevolle informatie verstrekken.
De NMa heeft daarvoor richtsnoeren opgesteld. Het Clementiebureau
van de NMa is te bereiken via telefoon 070 330 1710, fax 070 330
1700.

bron:NMa