De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wijst een groot aantal klachten af van fysiotherapeuten en huisartsen inzake de weigering van zorgverzekeraars om met individuele zorgaanbieders te onderhandelen over hun contract. De zorgaanbieders klaagden hierover bij de NMa, waarbij ze dit gedrag aanmerkten als misbruik van een economische machtspositie door de zorgverzekeraars. Na onderzoek concludeert de NMa dat hiervan geen sprake is. 

Klachten over weigering tot individueel onderhandelen 
Huisartsen en andere zorgaanbieders stellen dat de zorgverzekeraars met alle zorgaanbieders individueel moeten onderhandelen over het contract. Dit berust op een misverstand. De Mededingingswet dwingt niet tot individuele onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, ook niet als een zorgverzekeraar een economische machtspositie heeft. Het staat een zorgverzekeraar vrij zijn eigen inkoopbeleid vorm te geven, mits de criteria die hij hierbij hanteert objectief, transparant en non-discriminatoir zijn. Er kan wel sprake zijn van misbruik als hij onredelijke voorwaarden wil opleggen, zoals bepaalde betalings- of leveringsvoorwaarden. 
 
Overige klachten fysiotherapeuten 
Daarnaast ontving de NMa diverse klachten van fysiotherapeuten over de inhoud van de aangeboden contracten.  
Zorgverzekeraar weigert contract voor alleen hoofdverzekering aan te bieden 
Sommige zorgverzekeraars bieden alleen een contract aan voor de hoofdverzekering in combinatie met een contract voor de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt dat de zorgverzekeraar zijn eigen inkoopbeleid kan bepalen zolang het voldoet aan de criteria van objectiviteit en transparantie. Daarnaast bestaat er een objectieve rechtvaardiging om voor beide verzekeringen gezamenlijk een contract aan te bieden: aangezien een deel van de fysiotherapie deel uitmaakt van de hoofdverzekering en een ander deel van de aanvullende verzekering wordt op deze wijze voorkomen dat patiënten tijdens de behandeling van fysiotherapeut moeten wisselen. 
Zorgverzekeraars bieden een te laag tarief 
Fysiotherapeuten klagen dat het geboden tarief  onder hun kostprijs zou liggen. De NMa constateert dat er sprake is van overaanbod in de sector fysiotherapie. Onlangs hebben de zorgverzekeraars de tarieven met zo'n 10 àƒÆ’  15 procent verhoogd. De NMa heeft dan ook geen aanwijzingen dat er sprake is van misbruik van inkoopmacht door zorgverzekeraars.  
Zorgverzekeraar vergoedt behandeling aan huis niet extra 
Een verzekeraar kan er voor kiezen om een totaaltarief te bieden in plaats van een basistarief met extra vergoedingen. Omdat de hoogte van het totaaltarief van deze zorgverzekeraar boven het gemiddelde tarief van andere zorgverzekeraars ligt, duidt dit niet op misbruik van inkoopmacht. 
 
De NMa treedt op in de zorgsector daar waar de overheid marktwerking mogelijk maakt. De NMa is er met name op gespitst dat de toetreding van nieuwe partijen niet wordt belemmerd en dat de concurrentie tussen zittende partijen niet wordt beperkt of vervalst. In de NMa-agenda 2005 heeft de zorgsector prioriteit. 
 
bron:NMA