Ook bij doorlopende opdrachten voor zelfstandigen meer duidelijkheid over premies en belasting

Vanaf 1 januari 2005 vrijwaart de zogeheten verklaring arbeidsrelatie
(VAR)
van de Belastingdienst opdrachtgevers van betaling van premies
werknemersverzekeringen en loonbelasting. De vrijwaring van de
opdrachtgever van betaling van premies en loonbelasting geldt als de
Belastingsdienst verklaart dat de aanvrager een zelfstandig ondernemer
(VAR-winst) of directeur-grootaandeelhouder (VAR-dga) is. Dit geldt ook
voor een in het volgende jaar doorlopende opdracht, maar alleen als de
opdracht và³à³r 1 november van het lopende jaar is verleend en op dat
moment voor het volgende jaar nog geen VAR is afgegeven. De
voortgezette vrijwaring van premie- en belastingplicht
bij een doorlopende opdracht, geldt alleen voor die opdracht en duurt
maximaal à©à©n jaar.

Dit is de kern van de aanpassing van het Wetsvoorstel uitbreiding
rechtsgevolgen VAR waarover minister De Geus van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en staatssecretaris Wijn van Financiën overeenstemming
hebben bereikt met de Tweede Kamer.

Met de nieuwe VAR willen de bewindslieden het zelfstandig
ondernemerschap aantrekkelijker maken. Het kabinet komt hiermee
tegemoet aan de kritiek die vooral organisaties van zelfstandigen en
andere betrokkenen op de huidige VAR hebben. Het bezit van de huidige
verklaring geeft de opdrachtgever niet de zekerheid dat hij achteraf
geen belasting en premie moet betalen. Met de nieuwe VAR krijgt hij die
zekerheid wel. De zelfstandig ondernemer of
directeur-grootaandeelhouder die op basis van de verklaring werkt,
heeft bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid geen recht op een WW-
of WAO-uitkering omdat immers ook geen premies zijn afgedragen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid