De Eerste Kamer heeft nog een groot aantal vragen over het nieuwe zorgstelsel voor
ziektekosten. Tijdens een debat dinsdag 27 september over de invoerings- en
aanpassingswet Zorgverzekeringswet (Zvw) krijgt minister Hoogervorst (VVD,
volksgezondheid) de kans om alsnog bevredigende antwoorden te geven. Vooral de
CDA-fractie wil zekerheid dat invoering per 1 januari 2006 zorgvuldig kan gebeuren.

Bij de behandeling in de Eerste Kamer in juni van het voorstel zelf om ziekenfondsen, particuliere ziektekostenverzekeringen en verzekeringen tegen ziektekosten voor overheidspersoneel te vervangen door een basisverzekering voor iedereen, stelde de senaat onder aanvoering van het CDA reeds een reeks voorwaarden waaraan ruim voor de invoeringsdatum voldaan moest zijn. Minister Hoogervorst deed destijds al een reeks toezeggingen.

Onverzekerden
Het CDA is beducht voor een groeiend leger onverzekerden nu vooral de lager betaalden niet meer 'automatisch' in een ziekenfonds komen of blijven, maar zelf actie moeten ondernemen. Minister Hoogervorst wijst er in de voorbereiding van het debat van dinsdag op dat gemeenten de mogelijkheid hebben om ten behoeve van bijstandsgerechtigden collectieve ziektekostenverzekeringen af te sluiten. De nieuwe Wet Werk en Bijstand biedt gemeenten de mogelijkheid om individuele bijstandsgerechtigden te verplichten deel te nemen een al of niet collectieve verzekering of akkoord te gaan met betaling van de premie ziektekosten uit de bijstandsuitkering.

Voorts vindt minister Hoogervorst de koopkrachtvooruitzichten zodanig dat 'stijging van het aantal onverzekerden om financiële redenen niet in de rede ligt'.
Hoogervorst verzet zich tegen een voorstel van de VVD-fractie in de senaat om de
zorgtoeslag die verzekerden met een laag inkomen maandelijks uitgekeerd krijgen aan
bijgerechtigden niet uit te keren maar in te houden en daarmee de nominale premie te betalen. De minister vindt dit strijdig met de geest van de WWB die bedoeld is om mensen met een uitkering weer aan de slag te helpen en voor zichzelf te laten zorgen.

Kwestbare groepen
Bij de PvdA-fractie leven vragen over de positie van kwetsbare groepen als chronisch zieken en mensen met een klein pensioen of minimum inkomen. Ook wil de PvdA net als het CDA aandacht voor de vrije artsenkeuze. Het gaat daarbij vooral om mensen die voor een naturapolis kiezen, te vergelijken met het huidige ziekenfonds. De senaatsfracties willen weten of mensen met een dergelijke polis in alle gevallen (ook bij zeldzame aandoeningen) altijd alleen terecht kunnen bij de zorgaanbieders met wie de verzekeraar een contract heeft.

Collectieve verzekering
De fracties van CDA en SP scharen zich achter vragen van het Coà¶rdinatieorgaan
Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) over de positie van gepensioneerden die nu via een collectief contract van hun voormalige werkgever zijn verzekerd. In het nieuwe stelsel wil de wetgever bedrijven niet dwingen om ex-werknemers(gepensioneerden) mee te nemen in een nieuw af te sluiten collectieve ziektekostenverzekering.

Het CSO wil weten of de tegemoetkoming van de werkgever of de uitkeringsinstantie voor het inkomensafhankelijke deel van de Zvw-bijdrage tot een hogere pensioengrondslag leidt. Ook wil het Coà¶rdinatieorgaan weten of de korting voor collectieve contracten maximaal 10% blijft of dat de regering overweegt dit maximum te verlagen om kruissubsidiëring te voorkomen. Het CSO is er niet gerust op dat de huidige ziekenfondsen en particuliere verzekeraars inderdaad, zoals de bedoeling is, uiterlijk 15 december van dit jaar hun huidige verzekerden een non select aanbod voor een zorgverzekering zullen doen.

Garanties
De PvdA-fractie vraagt garanties dat de nominale premie voor de ziektekosten van een huishouden de grens van 5% van het inkomen niet te boven zal gaan, zoals de regering heeft beloofd. De hoogte van de (maandelijkse) zorgtoeslag zou tijdig moeten worden aangepast als deze grens wel overschreden wordt.

Ook leven bij PvdA nog vragen over de no claimkorting (225 euro) en het eigen risico (tot maximaal 500 euro). De VVD voorziet een kostenstijging voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers), jongeren tussen 18 en 23 jaar en AOW-ers met een aanvullend pensioen. De SP vraagt wat te doen met mensen die tussen nu en 1 oktober geen aanvraagformulier voor een zorgtoeslag krijgen toegestuurd, maar wel recht hebben op een dergelijke toeslag. De CDA-fractie wil een substantiële bijdrage in een risicopot voor onvoorzienbare knelpunten bij de overgang naar het nieuwe zorgstelsel.

Nominale premie
D66 maakt zich zorgen over de hoogte van de nominale premie. Die wordt nu gemiddeld op 1106 euro geschat. Als deze veel hoger uitpakt, zou dat betekenen dat het rijk een groter bedrag aan zorgtoeslagen kwijt is. De fracties van SGP en ChristenUnie vragen aandacht voor de ouderen, zelfstandigen en gemoedsbezwaarden. Deze fracties zijn beducht dat dezen in verhouding teveel premie moeten betalen. GroenLinks ziet kansen voor grote groepen om collectieve ziektekostenregelingen af te sluiten. Ook een dorpsvereniging kan voor dorpsbewoners een collectief contract afsluiten en dan gebruik maken van de mogelijkheid om 10% korting
 
bron:Eerste Kamer