De 1 miljoen euro die CDA minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking beschikbaar heeft gesteld voor het lenigen van de nood in het door een aardbeving getroffen Pakistan is volstrekt onvoldoende. Net als bij de Tsunami lijkt het erop dat de catastrofe die zich nu in Pakistan voltrekt volledig wordt onderschat.

Coà¶rdinatie van noodhulp zou in de eerste dagen derhalve bij Defensie dienen te liggen en niet bij Ontwikkelingssamenwerking aangezien Defensie over de capaciteit beschikt om effectieve noodhulp te verlenen. Bij het verstrekken van noodhulp komt het erop aan dat reeds in de eerste dagen voldoende materieel aanwezig is om hulpgoederen te transporteren en voor het herstellen van de infrastructuur. Het pro-actieve en uiterst effectieve handelen van het ministerie van Defensie bij de ramp in en rond New Orleans dient als voorbeeld te gelden voor hoe Nederland in de toekomst om moet gaan met het leveren van noodhulp.

Het helpen van mensen in nood waar ook ter wereld is voor de VVD een hoge prioriteit. Rampen komen overal voor, recent nog in het zuiden van de Verenigde Staten, nu in Guatemala en Pakistan. Aangezien de krijgsmacht de enige organisatie in Nederland is die bij machte is de eerste noodhulp te verlenen moet worden bekeken op welke wijze in de toekomst met rampen wordt omgegaan. Dit betekent dat Ontwikkelingssamenwerking en Defensie nauwer met elkaar moeten gaan samenwerken om efficiënter op rampen te kunnen reageren. De coà¶rdinatie zou in de eerste dagen bij Defensie dienen te liggen en niet bij Ontwikkelingssamenwerking.

Dit betekent tevens dat de minister voor Ontwikkelingssamenwerking ruimhartiger budgetten ter beschikking zal moeten stellen voor de logistiek die nodig is voor het leveren van noodhulp. Binnen Defensie moet goed worden gekeken naar wat in de toekomst haar kerntaken zijn en daaraan gekoppeld wat de verbonden materiele consequenties daarvan zijn voor het verlenen van effectieve noodhulp. 'Je zou in internationaal verband bij rampen waar ook ter wereld moeten streven naar een snelle inzetbaarheid van materieel zoals helikopters, bulldozers en ander zwaar transport.' 'Het geven van noodhulp bestaat al lang niet meer alleen uit goedwillende voedseldroppingen, dekens en vers drinkwater het is een complex samenstel van activiteiten die professioneler dan voorheen moet worden aangestuurd', zegt Zsolt Szabo woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking en Defensie.

bron:VVD