Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland gaan voor een periode van
twee jaar een Taskforce Ruimtewinst instellen. Nog zuiniger omgaan met
de beschikbare open ruimte wanneer woningen of bedrijventerreinen
gebouwd gaan worden, wordt het devies van deze nieuwe Taskforce. Het is
uniek dat een provinciale overheid op deze manier samen met
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gaat werken aan zuinig
ruimtegebruik.

Provinciale Staten hebben aan GS gevraagd om een onafhankelijke
Taskforce Ruimtewinst (TFR) in te stellen. Hieraan gaan provincie,
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven deelnemen.  Dat TFR
gaat praktische aanbevelingen en interessante voorbeelden geven om tot
efficiënt en effectief ruimtegebruik te komen. In mei wordt de TFR
gelanceerd tijdens een startbijeenkomst voor de genoemde doelgroepen..

Zuinig
ruimtegebruik is een van de hoofdpunten uit het collegeprogramma. Het
is ook een belangrijke peiler van het streekplan Noord-Holland Zuid
(NHZ). Juist deze regio onderscheidt zich door een relatief compact
verstedelijkingspatroon. Toch hebben vele mensen het idee dat er niet
werkelijk zuinig met de ruimte wordt omgesprongen. En dat de druk op
waardevolle landschappen nog steeds onverantwoord toeneemt door het
uitbreiden van woongebieden en bedrijventerreinen. De ambitie van de
overheid om 50% (streekplan NHZ) en 40% (Nota Ruimte) van de nieuwe
woningen binnenstedelijk te bouwen wordt nog niet gehaald.

De
reden om met behulp van de TFR te werken aan zuinig ruimtegebruik, is
niet alleen behoud van natuur en landschap in Noord-Holland. Er moet
van de TFR ook een stimulans uitgaan om het stedelijk gebied en de
stedelijke voorzieningen intensiever te benutten waardoor de stad
krachtiger en levendiger wordt. De ruimtewinst komt dus ten goede aan
het stedelijk à©n het landelijk gebied in Noord-Holland.

bron:provincie Noord Holland