De acht gemeenten in Noord Kennemerland hebben opnieuw de reintegratie
van mensen zonder werk in het arbeidsproces aanbesteed. Ze hopen met
een verbeterd aanbestedingscontract meer mensen aan het werk te krijgen.

Gemeenten zijn actief om mensen met een bijstandsuitkering aan werk te
helpen. De concrete hulp bij het reïntegreren op de arbeidsmarkt wordt
uitgevoerd door reïntegratiebedrijven, scholingsinstituten en
uitzendbureaus in opdracht van de gemeenten. De afgelopen twee jaren is
door acht gemeenten in Noord-Kennemerland ervaring opgedaan met
dergelijke werkwijze. Voor de komende drie jaren hebben de acht
gemeenten opnieuw gezamenlijk delen van reïntegratietrajecten openbaar
aanbesteed. Het doel is om in die periode jaarlijks in totaal circa 640
uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen. 250 daarvan komen voor
rekening van de gemeente Alkmaar. Met de aanbesteding is jaarlijks een
totaal bedrag gemoeid van à¢?¬ 1.600.000,-. De helft daarvan wordt
bekostigd uit te ontvangen ESF-subsidie. Het overige deel komt ten
laste van het ´werkdeel' dat gemeenten ontvangen in het kader van de
uitvoering van de Wet Werk en Bijstand.

De reïntegratiemarkt is een
relatief nieuwe en dynamische. Na enige jaren ervaring is de balans
opgemaakt en blijkt dat het aantal reïntegratietrajecten dat leidt tot
uitstroom naar werk is blijven steken op zo'n 10%. Daarom is voor de
komende aanbestedingsperiode een nieuwe methode ontwikkeld die naar
verwachting effectiever is en meer resultaat oplevert.

Het
reïntegratieproces is opgesplitst in 4 fasen, zogenoemde segmenten. Het
voortraject (o.a. sterke en zwakke kanten van de cliënt), de
aanbodversterking fase (het deel van het traject dat een klant moet
doorlopen om klaargestoomd te worden voor daadwerkelijke bemiddeling
naar werk), de fase opdoen van werkervaring en de directe bemiddeling
met (eventuele) nazorg. De klantmanager wordt de regisseur. In
tegenstelling tot de huidige contractperiode kunnen in de nieuwe de
reïntegratiepartners die de diagnosefase voor hun rekening nemen de
rest van het traject niet uitvoeren. Dat wordt gescheiden. De
klantmanager gaat na de diagnose in overleg met de cliënt om de
vervolgstappen in het reïntegratietraject uit te stippelen. Hiervoor
worden weer andere reïntegratiebedrijven, scholingsinstituten en
uitzendbureaus ingezet. De klantmanager heeft hierbij een nadrukkelijk
sturende rol. Met de partners worden van tevoren prestatienormen
geformuleerd als het gaat om uitstroom naar de arbeidsmarkt. Niet halen
van die norm is niet betalen door de opdrachtgever (= de gemeenten).

Per
segment is een aantal reïntegratiepartners geselecteerd dat, in
opdracht van de gemeenten, in onderlinge concurrentie trajecten of
delen daarvan uitvoert.

 De acht opdrachtgevende gemeenten
zijn Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo,
Langedijk en Schermer.

bron:Gemeente Alkmaar