Het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland heeft een basiscursus
palliatieve zorg  ontwikkeld voor verzorgenden en
verpleegkundigen. De eerste cursus is gestart in Alkmaar. De
deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg neemt op deze manier
toe en het onderlinge contact tussen de professionals afkomstig uit
verschillende instellingen wordt bevorderd.

Palliatieve zorg is er op gericht het lijden van patiënten die niet
meer te genezen zijn te verminderen en om ondersteuning te bieden in
-met name- de laatste levensfase. Het doel van palliatieve zorg is het
bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de
patiënt als voor diens naasten. De zorg gaat verder dan de ziekte
alleen. Naast ziekte-gerelateerde symptomen wordt ook nadrukkelijk
aandacht besteed aan psychosociale begeleiding, geloof, zingeving en
praktische ondersteuning.  Gesprekken met een pastor,
maatschappelijk werkende of psycholoog zijn mogelijk.

Speciaal
opgeleide vrijwilligers, die deel uit kunnen maken van een team, kunnen
ook betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt. Ze bieden een
luisterend oor en geven hulp, als aanvulling op de zorg van
professionals

De basiscursus palliatieve zorg is bedoeld voor
verzorgenden en verpleegkundigen. In de cursus worden theorie en
praktijkvaardigheden gecombineerd. Aan het einde van de scholing zijn
de deelnemers onder meer beter in staat om psychosociale problemen te
onderkennen en er adequaat op te reageren. Tevens zijn ze bekend met de
basisprincipes van pijnbestrijding en het behandelen van andere,
veelvoorkomende problemen. Door dit cursusaanbod wordt het Netwerk
bovendien versterkt: na afloop blijft elke cursist contactpersoon voor
het Netwerk vanuit de eigen organisatie. De deelnemers aan de eerste
basiscursus Palliatieve Zorg komen uit acht verschillende verzorgings-
en verpleeghuizen

In heel Nederland zijn in de afgelopen jaren
regionale netwerken palliatieve zorg ontstaan. Zo ook in
Noord-Kennemerland. Aan het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland
dat in 2003 is opgezet, nemen (huis)artsen en vertegenwoordigers van
verzorgings- en verpleeghuizen, Medisch Centrum Alkmaar, Vrijwilligers
Terminale Thuiszorg en Hospice Alkmaar deel. Het RP/CP (regionaal
patiënten- en consumentenplatform) en het Zorgkantoor hebben een
adviserende rol.

In Noord-Kennemerland met ongeveer 300.000
inwoners gaat het jaarlijks om 850  mensen (cijfer 2003)() die in
aanmerking komen voor palliatieve zorg.

Doelstelling van het
Netwerk is om een goed zorgaanbod te garanderen door het optimaliseren
van de communicatie en afstemming tussen de diverse organisaties en de
individuele hulpverleners.

Bron: Ingezonden bericht