Het verbeteren van de positie van vooral jongeren op de arbeidsmarkt, dat staat centraal in de aanvraag van de drie noordelijke provincies voor subsidie in het kader van het Europese Equal-programma. Worden de aanvragen goedgekeurd, dan stellen GS van Friesland voor 2005 E 25.200,voor 2006 E 25.956 en voor 2007 E 26.735 beschikbaar.

Samen met de provincies Groningen en Drenthe treedt de provincie Fryslà¢n op als bestuurlijk ontwikkelingspartner voor vier projecten, gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie van een aantal specifieke doelgroepen. Het eerste project begeleidt jongeren met een leer- of ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen of lichamelijke beperkingen naar scholing en werk. Deze doelgroep omvat vooral leerlingen van het praktijkonderwijs en de regionale expertisecentra. Het tweede project is gericht op de begeleiding van probleemjongeren naar de arbeidsmarkt door de zorg binnen het onderwijs goed te koppelen aan de zorg buiten het onderwijs. Het AOC Friesland en het Friesland College zien hierbij de Friese deelnemers. Het derde project wil jongeren die het onderwijs vroegtijdig dreigen te verlaten, meer perspectief bieden door lokaal en regionaalde keten van onderwijs en sociaal maatschappelijk vangnet sluitend te organiserend en individueel maatwerk te leveren. Geef jongeren bijvoorbeeld meer perspectief door werk te "kopen" bij werkgevers vanuit de wet werk en bijstand, door subsidies op loonkosten of door hen onder begeleiding een betere startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te laten behalen. Friese Poort, Friesland College en de gemeente Heerenveen doen mee. Werkloosheid voorkomen en behoud voor de arbeidsmarkt door de arbeidsmarktpositie van individuele werknemers te versterken, is het doel van het vierde Equal-project, waaraan AOC Friesland en Friesland College meedoen. Het gaat dan vooral om vroegtijdige schoolverlaters die hun baan verliezen omdat het minimum jeugdloon hen slechts voor beperkte tijd aantrekkelijk maakt voor de arbeidsmarkt Door hen een startkwalificatie te laten behalen, kunnen zij hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren.

Equal is een nieuw subsidieprogramma van de Europese Unie. Met dit programma kunnen lidstaten projecten opzetten die zijn gericht op het bevorderen van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. Binnen de Equal-projecten vindt er ook uitwisseling op Europees niveau plaats. Dit is een belangrijk element voor de Equal-projecten: elk Equal-project heeft een of meerdere partners in andere Europese landen. N 35

bron:provincie Friesland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular