Bij een onderzoek van de VROM-Inspectie in de gemeente Noordwijk naar de uitvoering van de wet- en regelgeving op het gebied van wonen, ruimte en milieu kwam een groot aantal tekortkomingen naar voren. Het onderzoek vond plaats vanaf september 2004 en was gericht op de uitvoering in 2003 en een deel van 2004. De gemeente heeft toegezegd de uitvoering van VROM-taken te verbeteren.

De VROM-Inspectie heeft in het onderzoek gekeken naar de manier waarop Noordwijk haar taken op het gebied van wonen, ruimte en milieu uitvoert. Van de afgifte van bouw- en milieuvergunningen, de handhaving daarvan tot het opstellen van bestemmingsplannen. De Inspectie constateert dat de gemeente zich concentreert op tijdige verlening van de bouwvergunningen en daarbij goed toetst aan bestemmingsplannen, bodemaspecten en welstandsaspecten, maar dat de gemeente nauwelijks toekomt aan toezicht en aan handhaving. Onduidelijk is ook in hoeverre aanvragen voor een bouwvergunning worden getoetst aan de technische aspecten van het Bouwbesluit. De helft van de milieuvergunningen zijn verouderd en er zijn grote achterstanden bij het uitvoeren van milieucontroles en het actualiseren van bestemmingsplannen.

De uitvoering van de taken met betrekking tot de gebruiksvergunningen was voldoende. Ook is de inspectie positief over de aanwezigheid van een actueel rioleringsplan.

De gemeente onderschrijft grotendeels de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Zij heeft een plan van aanpak opgesteld dat een groot aantal van de geconstateerde gebreken moet wegnemen. De Inspectie vindt dat de gemeente hiermee de juiste stappen zet voor het verbeteren van de situatie en heeft waardering voor deze aanpak. Het succes van het plan van aanpak is afhankelijk van de voortvarendheid waarmee de gemeente de plannen daadwerkelijk doorvoert. De inspectie blijft de voortgang en uitvoering van het plan daarom nauwlettend volgen.

bron:VROM