Het tegengaan van de dreiging van de radicale islam vereist de brede
inzet van alle bestuursorganen, zowel op internationaal, nationaal als
lokaal niveau. Zij moeten daarvoor alle beschikbare instrumenten
inzetten, uiteenlopend van het stimuleren van gematigde krachten tot en
met het strafrecht wanneer de wet wordt overtreden. Dat schrijft
minister Remkes in de brief aan de Tweede Kamer waarmee hij het
AIVD-rapport ´Van dawa tot jihad, de diverse dreigingen van de radicale
islam tegen de democratische rechtsorde' aanbiedt. Volgens Remkes is
het voorkomen, isoleren of indammen van radicalisering een belangrijke
manier om terrorisme duurzaam te bestrijden.

Het rapport van de AIVD laat zien dat de radicale islam bestaat uit een
veelheid van stromingen, bewegingen en groeperingen. Die beslaan het
gehele spectrum van aan de ene kant ´jihad' (in de betekenis van de
gewapende strijd) tegen het Westen tot aan de andere kant ´dawa' (via
missionering uitdragen van radicaal-islamitische ideologie). Het
AIVD-rapport signaleert dat ook vanuit de meer dawa-georiënteerde
vormen van de radicale islam dreigingen tegen de democratische
rechtsorde kunnen uitgaan. Die diversiteit maakt dat iedere vorm van
radicale islam een aparte tegenstrategie vereist. Het rapport bevat
voor alle betrokken instanties bouwstenen waarmee zij op maat gesneden
tegenstrategieën kunnen ontwerpen.

Het rapport gaat niet in op de concrete dreiging die uitgaat van
radicaal-islamitische groepen of netwerken. Het gaat volgens Remkes om
een conceptuele bijdrage zowel aan het onderzoek naar de radicale islam
als aan de ontwikkeling en uitvoering van een brede tegenstrategie. Het
rapport schetst acht vormen van radicale islam. Die verschillen in de
wijze waarop zij al dan niet met geweld hun doelstellingen willen
bereiken. Ook de mate waarin zij al dan niet openlijk te werk gaan
maakt verschil uit. Verder streven sommige stromingen naar een totaal
andere staatsinrichting dan de westerse democratische rechtsstaat,
terwijl andere zich  richten op een totaal andere wijze van
samenleven. Deze laatste vormen gaan veel verder en zijn veel
intoleranter: niet alleen moeten er politieke veranderingen komen; het
hele leven en de intermenselijke verhoudingen in de samenleving moeten
worden ingericht op basis van de sharia.  De stromingen die dit
nastreven worden in het rapport van de AIVD onder de noemer
radicaal-islamitisch puritanisme beschreven. Vooral de
dawa-activiteiten van deze stromingen dragen momenteel bij aan de
radicalisering van sommige moslimjongeren in Nederland omdat zij
prediken dat de Westerse samenleving moreel verderfelijk is en een
bedreiging vormt voor de 'zuivere' islam.

Minister Remkes heeft het rapport van de AIVD als beleidsondersteunend
document ook toegezonden aan de burgemeesters, de Commissarissen der
Koningin, de korpschefs van politie en de Nationaal Coà¶rdinator
Terrorismebestrijding.

Bron: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular