Bij de 26 politiekorpsen zijn in 2005 122 politiemensen ontslagen vanwege integriteitsschendingen. Daarnaast kregen 85 politiemensen voorwaardelijk ontslag en namen 34 politiemensen gedurende een onderzoek zelf ontslag. In 2004 werden in totaal 1287 onderzoeken geregistreerd, waarbij 1349 politiemensen betrokken zijn. In 581 gevallen werd de verdenking weerlegd of niet aangetoond. In 191 gevallen was er sprake van een strafbaar feit en in 509 gevallen plichtsverzuim.

De onderzoeken betreffen zowel disciplinair als strafrechtelijk onderzoek. Het gaat niet alleen om onderzoeken naar gedrag van politiemensen in werktijd, maar ook om gedrag in privé-tijd.  De delicten lopen uiteen van geweld en vermogensdelicten, naar misbruik van positie en rechtpositionele zaken. Vooral geweld lijkt een veelvoorkomend delict. De oorzaak is gelegen in de strenge procedures die gelden voor geweldsgebruik en dit moet altijd gemeld worden. In 55 procent van deze gevallen werd de verdenking weerlegd of niet aangetoond. De onderzoeken worden uitgevoerd in de lijn, via bureau's interne onderzoeken (BIO's) of via de Rijksrecherche. Uit de cijfers blijkt dat er een duidelijke relatie tussen werkervaring en integriteitsincidenten is. Agenten die minder dan tien jaar werkervaring hebben lopen meer risico's.

De politie heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het op een onafhankelijke en professionele manier van innemen en afhandelen van klachten. De aanleiding voor de onderzoeken is voor ongeveer eenderde deel gelegen in een klacht of melding van burgers. Ruim de helft van de incidenten wordt gemeld door collega's. Dit wordt als aanwijzing gezien dat politiemensen in toenemende mate bereid zijn om hun collega's aan te spreken op misstappen en normafwijkend gedrag en dat de vermeende afdekcultuur steeds minder aanwezig is.

Het integriteitsbeleid staat vanzelfsprekend hoog op de agenda bij de politiekorpsen. De politie is bij uitstek een organisatie waarvan verwacht mag worden dat de werknemers in en buiten diensttijd onkreukbaar zijn en zich als modelburger gedragen. Klachten van Integriteitschendingen worden daarom altijd serieus onderzocht en waar nodig wordt disciplinair of strafrechtelijk opgetreden. Voor politiemensen die op onaanvaardbare wijze over de schreef gaan is geen plaats meer in de organisatie.

bron:NPI