Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde
Psychotherapeuten (NVVP) heeft haar leden geadviseerd om met ingang van
heden te stoppen met het vermelden van psychiatrische diagnosecodes op
het formulier dat gebruikt wordt voor het aanmelden van behandelingen
in het kader van de AWBZ; en voor de aanvragen voor verlenging van de
behandeling in verband met een persoonlijkheidsstoornis te stoppen met
het vermelden van diagnoses anders dan de standaardcode
Persoonlijkheidsstoornis niet anders omschreven.

Psychotherapeuten worden toenemend door zorgverzekeraars gedwongen om
diagnostische informatie aan te leveren, gekoppeld aan persoonsgegevens
van cliënten. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst
(WGBO) is dit niet toegestaan. Verzekeraars mogen niet als
vanzelfsprekend beschikken over privacygevoelige medische informatie
die op individuele personen is terug te voeren. Alleen in het kader van
de zgn. materiële controle kan het zorgkantoor inzage eisen in deze
informatie gekoppeld aan persoonsgegevens, maar dan mag deze informatie
nog alleen gegeven worden aan de medisch adviseur of de adviserend
geneeskundige van het zorgkantoor. In het kader van
bezuinigingsmaatregelen werden psychotherapeuten vorig jaar gedwongen
om de diagnose persoonlijkheidsstoornis gekoppeld aan persoonsgegevens
te melden bij een aanvraag voor verlenging van de behandeling. De NVVP
heeft de rechtmatigheid hiervan ter toetsing voorgelegd aan het College
Bescherming Persoonsgegevens. Helaas is hierop nog geen uitspraak
gevolgd. Zowel psychotherapeuten als hun cliënten hebben er onvoldoende
vertrouwen in dat deze informatie bij verzekeraars geheim blijft en
bijvoorbeeld niet gebruikt wordt bij beoordelingen van hypotheken of
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Om die reden zien cliënten die
daarop wel recht hebben soms af van verlenging van de behandeling. De
NVVP meldt dat de vereniging van steeds meer kanten berichten krijgt
over verzekeraars die volledige 5-assige psychiatrische diagnoses eisen
gekoppeld aan de persoonsgegevens. De NVVP vindt dit ontoelaatbaar,
temeer omdat in het kader van de ontwikkeling van DBCs inmiddels is
komen vast te staan dat verzekeraars zulke gegevens gekoppeld aan
persoonsgegevens niet mogen hebben. Het NVVP bestuur meent daarom dat
de beroepsgroep haar eigen verantwoordelijkheid moet nemen en moet
aangeven wat wel en wat niet kan. Daaruit is dit advies gevolgd. De
beroepsgroep is te allen tijde bereid hierover met andere betrokken
partijen in gesprek te gaan om te komen tot voor iedereen aanvaardbare
en werkbare afspraken. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het
bureau van de NVVP. Telefoon 030-2364338 Bijlage: brief NVVP bestuur
aan College voor Zorgverzekeringen  

Bron: NVVP