Als eerste zorgverzekeraar in Nederland presenteerde OHRA eergisteren haar nieuwe producten op het terrein van de collectieve ziektekostenverzekeringen. Op een drukbezocht seminar met als thema 'De nieuwe Basisverzekering vanuit werkgeversperspectief', liet directeur Zorg & Inkomen Martin Duvivier weten klaar te zijn voor de nieuwe Basisverzekering. Meer keuzevrijheid voor de werknemer en betere toegang tot arbeidsgerelateerde zorg zijn de sleutelwoorden in OHRA's toekomstige aanpak. 

    
Ruim 300 bedrijven hadden zich opgegeven voor het seminar, waaruit volgens OHRA blijkt dat er een grote behoefte is aan meer duidelijkheid bij de werkgevers over de toekomstige vormgeving van collectieve contracten. 'De nieuwe wet staat slechts een collectiviteitskorting van 10% op de basispremie toe. Zorgverzekeraars die daarnaast iets extra's willen doen, moeten daarvoor aanvullende verzekeringen en modules ontwerpen. Daarmee is nog niet iedereen even ver op streek', aldus Duvivier. 'Uiteraard willen bedrijven weten waaraan ze toe zijn, want welbeschouwd is 2006 niet zo heel ver weg meer.' 
 
Tijdens zijn presentatie ging Duvivier in op de nieuwe productportfolio, die is gebaseerd op onderzoek naar de wensen van werkgevers en werknemers. Duvivier: 'Werknemers blijken niet uit te zijn op maximale keuzevrijheid, omdat ze dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarom hebben we onze proposities geclusterd. Ook is duidelijk geworden dat het aanbieden van aparte verzekeringen gericht op specifieke ziektebeelden als stigmatiserend wordt ervaren.' Voor werkgevers zijn volgens Duvivier vooral twee zaken van belang. 'Op de eerste plaats is dat transparantie. Men wil goed kunnen vergelijken wat de keuze voor bepaalde aanvullende verzekering of module betekent voor de concrete dekking. Op de tweede plaats hechten zij zà©à©r aan een goed toegankelijke arbeidsgerelateerde zorg.' 
 
Om tegemoet te komen aan deze wensen biedt OHRA de mogelijkheid om de communicatie van en naar werknemers volledig uit handen te nemen van de werkgever en tevens zorg te dragen voor de implementatie van nieuwe producten. Ook zet OHRA een speciale aanvullende verzekering in de markt, gericht op reductie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarin is zowel psychologische hulp bij bijvoorbeeld stress en burn-out opgenomen als paramedische hulp bij bijvoorbeeld RSI en whiplash. Ook assertiviteitstrainingen en consulten bij bedrijfsartsen maken onderdeel uit van het pakket. 'Omdat OHRA als onderdeel van de Delta Lloyd Groep ook actief is als inkomensverzekeraar, beschikken we over de expertise en het inkoopapparaat om dit soort zorg goed te ondersteunen', aldus Duvivier.  
 
Impactscan geeft inzicht in kosten 
Voor de werknemers geldt dat de nieuwe collectieve contracten meer individuele keuzevrijheid bieden en beter rekening houden met de behoeften in verschillende levensfasen. Omdat de nieuwe zorgwetgeving nog niet is uitgekristalliseerd kon OHRA nog geen concrete premiebedragen noemen. Wel biedt de zorgverzekeraar bedrijven de mogelijkheid een zogenaamde 'impactscan' te laten uitvoeren op basis van de kenmerken van het eigen bestand (verhouding ziekenfonds en particulier, gemiddelde salarisniveau, gezinssituatie enzovoorts). De uitkomst van deze scan geeft een redelijk betrouwbare indicatie van de toekomstige lasten.  
 
Stellingen 
Tijdens het seminar legden dagvoorzitter Sjors Frà¶hlich en Duvivier de zaal een viertal stellingen voor. Na peiling van de mening van de aanwezige werkgevers werd er over deze stellingen nader gedebatteerd door een panel waarin de heer M. Nuyten (VNO-NCW), de heer H. van der Velden (Vakcentrale FNV), mevrouw T. Slagter-Roukema (SP-senator) en de heer P. Ontzigt (lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer) deelnamen.  
 
Uit de reactie van de zaal kon worden opgemaakt dat werkgevers graag keuzevrijheid houden en in zekere mate beducht zijn voor teveel macht bij de zorgverzekeraars in het nieuwe stelsel. Duvivier benadrukte dat 'gedwongen winkelnering' geenszins het streven was, en men kon rekenen op flexibiliteit en maatwerk. Ook bestond er zekere scepsis over de mogelijkheden om te kunnen switchen van zorgverzekeraar. 'Je kunt in 2006 niet meteen zien welke verzekeraar de meeste kwaliteit biedt, dus het duurt jaren voordat ik als werkgever een afgewogen keuze kan maken', aldus een van de aanwezigen. Wel was er algemeen overeenstemming over de stelling dat het nieuwe zorgstelsel nog steeds volop mogelijkheden voor collectivisering biedt. Duvivier: 'Het belang van de aanvullende verzekeringen voor werkgevers is groot, met name met het oog op reïntegratieoplossingen.' 
 
bron:Creative Venue