Er is op Curaà§ao nog steeds sprake van een forse overschrijding van een
aantal milieunormen. Tevens is er een relatie te leggen tussen de
luchtverontreiniging en gezondheidsschade. Dat zijn de belangrijkste
conclusies van de Milieudienst Rotterdam (DCMR) in het rapport dat
minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties)
vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De minister toont zich
bezorgd over de uitkomsten van het rapport.

Het rapport gaat in op de gevolgen van de raffinaderij op Curaà§ao voor
het milieu en de gezondheidszorg van de omwonenden. Minister De Graaf
heeft het onderzoek laten uitvoeren na verontrustende geluiden uit de
samenleving van Curaà§ao. Het rapport concludeert dat er sprake is van
overschrijding van de plaatselijke milieunormen voor in ieder geval
zwaveldioxide. Een te hoge blootstelling hiervan kan klachten aan de
luchtwegen veroorzaken. Om een beter beeld te krijgen van het verband
tussen de uitstoot van de raffinaderij en de risico's voor de
volksgezondheid adviseert DCMR om in de loop van 2005 een aanvullend
onderzoek te laten uitvoeren aan de hand van een door de World Health
Organisation ontwikkelde methode. Daarnaast wordt aanbevolen aandacht
te schenken aan aanvullende milieuvoorzieningen, het realiseren van een
adequaat meetsysteem, het aanscherpen van de Hindervergunning en het
versterken van de handhaving van de milieunormen. Het is aan het
bestuurscollege van Curaà§ao om nu voortvarend met de aanbevelingen aan
de slag te gaan. De minister zal tijdens zijn aanstaande reis naar de
Nederlandse Antillen in januari bij het bestuurscollege aandringen op
uitvoering van deze aanbevelingen.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties