Strafrechtelijke handhaving is er niet om te dweilen waar anderen de kraan open laten staan. Dat betekent dat wanneer bedrijven uit laksheid of bedrijfseconomische overwegingen verzuimen om preventieve maatregelen te treffen, zij niet moeten verwachten dat het strafrecht later de kastanjes zonder meer uit het vuur haalt. 
Dit zei procureur-generaal en aankomend voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) mr. H.N. Brouwer op het congres Veilig Ondernemen dat vandaag in Den Haag gehouden wordt. 
Volgens Brouwer is de zelfredzaamheid van bedrijven veel groter dan altijd werd aangenomen. Als voorbeeld noemde hij de aanpak van het probleem van tanken zonder betalen. Het OM heeft met de pomphouders o.a. de afspraak gemaakt dat zij aan de hand van kentekengegevens zelf via de deurwaarder de geleden schade proberen te innen. Het gaat daarbij om een serieuze belasting van het strafrechtelijk apparaat: in het eerste kwartaal van 2005 hebben deurwaarders ruim 3600 keer gegevens opgevraagd om iemand te achterhalen die doorgereden is zonder te betalen. 

Volgens Brouwer is het anders als het om zgn. recidivisten gaat, die blijkbaar ongevoelig zijn voor civielrechtelijke invordering. Dan wordt het strafrecht ingezet.  
 

Brouwer onderstreepte in zijn toespraak dat hij geenszins een pleidooi houdt voor een algehele terugtred van het strafrecht. 
Er is een duidelijke grens waar de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor veilig ondernemen ophoudt en die van de strafrechtelijke handhavers begint. 
Brouwer noemde drie situaties waarin de ondernemer op het OM en de politie kan rekenen. 
Allereerst is dat als het om een feit met ingrijpende gevolgen gaat zoals lichamelijk letsel, serieuze economische schade of psychische schade, bijvoorbeeld omdat winkelpersoneel met een wapen is bedreigd. 
De tweede categorie zijn de geraffineerde daders. Van een bedrijf mag verwacht worden dat het nagaat met wie het zaken doet. Echter, als een ondernemer geconfronteerd wordt met doorgewinterde identiteitsfraudeurs die stelselmatig of in georganiseerd verband te werk gaan, gaat dat het gewone bedrijfsrisico te boven. Dan moet er aangifte gedaan kunnen worden en het opsporingsapparaat in beweging komen. 
De derde situatie is als de dader bekend is, bijvoorbeeld omdat deze op heterdaad betrapt is of makkelijk achterhaald kan worden. Dit geldt bijv. ook voor winkeldiefstal Als we dan willen dat de winkelier niet tot eigenrichting overgaat, moet hij er op kunnen rekenen dat het strafrecht zich over de aangehouden winkeldief ontfermt, aldus de procureur-generaal. 
Ook recidivisten zijn voor het OM en de politie. Als iemand steeds weer in de fout gaat, ook bij lichte vergrijpen moet het strafrecht ingezet worden, aldus procureur-generaal Brouwer. 
 
Brouwer zegde de ondernemers toe dat het OM de op deze wijze gedupeerde ondernemers niet in de kou zal laten staan. Hij wees in dit verband op de circulaire voor OM en de politie, waar ook gedupeerde ondernemers een beroep op kunnen doen. 
Ook wees hij op de actieve rol die het OM gespeeld heeft bij lopende projecten van het Actieplan Veilig ondernemen. Ook aan de nieuwe projecten uit het vandaag gepresenteerde Actieplan zal het OM zijn steentje bijdragen, zo zei  Brouwer, met name aan de projecten cybercrime en legitimatiefraude. 

bron:OM