Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft besloten geen strafvervolging in te stellen tegen Peter R. de Vries wegens het bezitten en openbaar maken van staatsgeheime informatie op AIVD diskettes. Reden is dat de heer De Vries heeft ingestemd met het vernietigen van alle informatie afkomstig van de diskettes die hij nu nog in zijn bezit heeft. Deze vernietiging heeft inmiddels plaatsgevonden.

De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) had aangifte gedaan tegen de heer de Vries nadat die in zijn Tv-programma de inhoud van twee diskettes van de AIVD bekend had gemaakt. Op 19 december heeft De Vries de diskettes aan de AIVD teruggeven maar ook laten weten kopieën van de informatie te hebben achtergehouden. Het OM constateert dat De Vries zich met deze handelingen schuldig heeft gemaakt aan het in bezit hebben en openbaar maken van staatsgeheimen zonder daartoe gerechtigd te zijn. Inmiddels heeft de heer De Vries aan de AIVD laten weten bereid te zijn alle papieren en digitale kopieën van de informatie op de diskettes onder toezicht van de AIVD te (doen) vernietigen.
Het OM heeft besloten geen verdere strafvervolging tegen de heer De Vries in te stellen op voorwaarde dat hij deze afspraak met de AIVD nakomt. Ook mag De Vries zich niet opnieuw schuldig maken aan strafbare feiten met betrekking tot de informatie op de diskettes of soortgelijke informatie. Als hij zich niet aan één van deze voorwaarden houdt zal het OM deze zaak alsnog aan de strafrechter voorleggen.
bron:OM