Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag
bij zes rechtbanken in Nederland een verzoek ingediend om de Hells
Angels verboden te verklaren en alle stichtingen en verenigingen
van de motorclub te ontbinden. Het verzoekschrift is ingediend op
grond van artikel 2:20 van het Burgerlijk Wetboek.

Het OM stelt zich op het standpunt dat de
Hells Angels in de Nederlandse samenleving niet thuishoren. Voor
deze motorclubs en de door hen gepleegde criminele activiteiten is
geen plaats in ons rechtsbestel. Het is naar het oordeel van het OM
voldoende aannemelijk geworden dat de werkzaamheden van de
motorclub in strijd zijn met de openbare orde. Naar de stellige
overtuiging van het OM is hier geen sprake van een enkel incident,
maar gaat het om een aaneenschakeling van criminele activiteiten.
Het criminele gedrag staat niet op zichzelf maar is onderdeel van
de cultuur van de Hells Angels.

De stichtingen en verenigingen van de
Hells Angels en hun bestuurders worden verdacht van deelneming aan
een criminele organisatie. Het gaat daarbij niet om enkele
vergrijpen door een enkel lid van de Hells Angels, maar om
grootschalige criminele activiteiten in georganiseerd verband.

Bij de doorzoekingen van de clubhuizen van
de Hells Angels in 2005 zijn hennepplantages, (vuur)wapens en
munitie aangetroffen. Ook zijn tijdens evenementen die door de
Hells Angels werden georganiseerd drugs verkocht. De bestuursleden
– civielrechtelijk verantwoordelijk voor de clubs - hebben op
geen enkele wijze afstand genomen van de verboden gedragingen.

De zeven lokale afdelingen van de Hells
Angels, zogenoemde chapters, hebben zich schuldig gemaakt aan
verschillende misdrijven, zoals valsheid in geschrift,
verduistering, heling, poging tot oplichting, overtreding van de
APV en overtreding van de Wet Milieubeheer. Bovendien worden alle
stichtingen en verenigingen van de Hells Angels verweten dat zij
zich schuldig maken aan discriminatie van personen op grond van ras
en huidskleur: volgens wereldwijd geldende regels van de Hells
Angels mogen negers geen lid worden van de club.

De Hells Angels omschrijven zichzelf het
liefst als een motorclub van vrije jongens aan de rand van de
maatschappij. Vele anderen noemen het een geoliede criminele
organisatie met vertakkingen over de hele wereld. Het
strafrechtelijk onderzoek naar de motorclub laat zien dat in
werkelijkheid de leden een criminele organisatie vormen. Er bestaan
sterke aanwijzingen dat nieuwe leden bereid moeten zijn om
criminele activiteiten te plegen. De meeste volwaardige leden,
zogenoemde ‘full color members’, van de Hells Angels
hebben een strafblad.

De verzoeken tot een verbod en ontbinding
van de rechtspersonen van de Hells Angels zijn ingediend bij de
rechtbanken in Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Maastricht,
Leeuwarden en Zwolle.

Strafzaken

In de strafzaken tegen de Hells Angels
worden door het OM vooralsnog 22 (bestuurs)leden gedagvaard. De
strafzaak tegen hen zal waarschijnlijk na de zomer van 2007 door de
rechtbank in Amsterdam worden behandeld. De kern van de
tenlastelegging is dat zij hebben deelgenomen aan een criminele
organisatie die tot doel had het plegen van misdrijven, zoals
moord, (bedreiging met) geweld, diefstal, afpersing en bezit van en
handel in drugs en wapens.

Een intensief en langdurig strafrechtelijk
onderzoek tegen de Hells Angels leidde op 17 oktober 2005 tot een
golf aanhoudingen en doorzoekingen van clubhuizen en woningen van
Hells Angels. Deze weloverwogen en zorgvuldig geplande actie was
het resultaat van een intensief en langdurig strafrechtelijk
onderzoek.

Het onderzoek was buitengewoon ingewikkeld
vanwege de geslotenheid van de Hells Angels. Nadrukkelijk moest
rekening worden gehouden met de absolute zwijgplicht en intimidatie
binnen de motorclub.

bron:OM