De Nationale ombudsman, Alex
Brenninkmeijer, is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van
individuele ambtsberichten. Dit maakte hij vandaag bekend.
Aanleiding voor het onderzoek zijn verschillende signalen van
belangenorganisaties en klachten van asieladvocaten over het feit
dat de kwaliteit van deze berichten soms te wensen overlaat. Voor
asielzoekers kunnen deze ambtsberichten leiden tot afwijzing van
een asielaanvraag en tot uitzetting. De Nationale ombudsman vindt
dat de kwaliteit van ambtsberichten boven iedere twijfel verheven
moet zijn.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan
op aanvraag van de IND onderzoek doen in het land van herkomst van
asielzoekers. Bijvoorbeeld omdat wordt getwijfeld aan het verhaal
van de betreffende asielzoeker, of over de echtheid van
identiteitspapieren van de asielzoeker. Het advies kan als algemeen
ambtsbericht betrekking hebben op de algemene situatie in een
bepaald land, of op de persoonlijke situatie van de
uitgeprocedeerde asielzoeker: het individuele ambtsbericht.

Onderzoek

De Nationale ombudsman onderzocht eerder
in 1998 de kwaliteit van deze individuele ambtsberichten. Hij
formuleerde toen een aantal aanbevelingen ter verbetering van de
totstandkoming van de berichten en het gebruik ervan. De
verantwoordelijke ministers hebben deze aanbevelingen opgevolgd. In
2001 is vervolgens door het ministerie van Buitenlandse Zaken een
zelfevaluatie gedaan. De uitkomsten van deze evaluatie gaven de
Nationale ombudsman toen geen aanleiding tot een
vervolgonderzoek.

Echter, het afgelopen jaar bereikten de
Nationale ombudsman klachten en signalen van belangenorganisaties
en asieladvocaten over de kwaliteit van individuele ambtsberichten.
Zo zou de informatie in deze berichten vaak onvoldoende relevant,
onvoldoende recent, onvolledig en soms zelfs onjuist zijn. Omdat de
ambtsberichten voor asielzoekers van levensbelang kunnen zijn, is
de ombudsman van mening dat de kwaliteit ervan boven iedere twijfel
verheven moet zijn. Daarom wil de Nationale ombudsman nagaan in
hoeverre de totstandkoming en het gebruik van individuele
ambtsberichten behoorlijk en zorgvuldig verloopt.

Voor het onderzoek wordt bij het
Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en
bij diverse betrokken organisaties informatie verzameld. Vragen die
gesteld worden zijn bijvoorbeeld: hoe komt een ambtsbericht tot
stand? Welke kwaliteitseisen worden hieraan gesteld? Welke
consequenties worden verbonden aan de inhoud van deze
ambtsberichten? Zijn de aanbevelingen uit het rapport uit 1998 nog
relevant? De resultaten van het onderzoek worden dit najaar
verwacht.

bron:Nationale Ombudsman

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular