Ook in 2004 hebben veel opvarenden van droogvallende schepen op het Wad zich aan de Erecode 'Wad ik heb je lief' gehouden. In grote lijnen gaat het goed met het vier jarige experiment met de Erecode. Toch zijn er nog steeds gebieden waar het droogvallen verstoringen veroorzaakt. Dit blijkt uit de evaluatie van de nieuwe afspraken over droogvallen op het wad over 2004.

Overheden en belangenorganisaties hebben in 2004 veel gedaan om de Erecode `Wad ik heb je lief` bekend te maken in het Waddengebied. Folders lagen onder andere bij jachthavens, VVV's en natuurcentra. Hoewel de meeste recreanten zich houden aan de Erecode blijken er toch verstoringen van vogels plaats te vinden. Ten eerste is het zo dat een aantal favoriete toegestane droogvallocaties ook belangrijke foerageergebieden zijn voor vogels. Met name komt dit voor op locaties bij de oostpunten van de Waddeneilanden. Dit veroorzaakt tijdelijke vermindering van het beschikbaar voedselareaal voor de vogels. Ten tweede is er nog steeds een kleine groep recreanten die de hond los laat lopen. Dit veroorzaakt verstoringen van de foeragerende en broedende vogels.

In het Waddengebied geldt voor recreanten de Erecode "Wad ik heb je lief". In deze Erecode wordt beschreven hoe recreanten van het wad kunnen genieten zonder de natuur te verstoren. De Erecode is de basis van een proef met afspraken over droogvallen waarmee het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Waddenprovincies Fryslà¢n, Groningen en Noord-Holland en de Waddengemeenten in 2003, in samenwerking met diverse belangenorganisaties, zijn gestart. Volgens deze afspraken is het schippers toegestaan hun schip op de Waddenzee droog te laten vallen buiten 200 meter van de betonning of bebakening. Voorwaarde hierbij is dat de schippers en opvarenden van droogvallende schepen zich houden aan de Erecode. Jaarlijks wordt de balans opgemaakt. Houden recreanten zich niet aan de Erecode dan volgt een waarschuwing of ingeval van een ernstige verstoring een bekeuring. De werkzaamheden rond de proef met de Erecode "Wad ik heb je lief" worden gecoà¶rdineerd door de Stuurgroep Waddenprovincies, een samenwerkingsverband van de drie Waddenprovincies Groningen, Fryslà¢n en Noord-Holland.

bron:provincie Friesland