Het kabinet vindt dat overheidsinitiatieven voor
breedbandinfrastructuur goed onderbouwd moeten zijn zodat verstoring
van de markt wordt voorkomen.
Het neemt daarmee, op voorstel van minister Brinkhorst van Economische
Zaken, de aanbevelingen over van de interdepartementale commissie
marktordening die onlangs het rapport 'Aanbevelingen
breedbandactiviteiten publieke organisaties' heeft uitgebracht.  
 
Het kabinet zal de aanbevelingen van de werkgroep als toetssteen voor
haar eigen activiteiten hanteren en zal gemeenten, provincies en
woningcorporaties vragen de aanbevelingen te gebruiken bij hun afweging
hoe zij willen handelen als het gaat om breedbandige netwerken.
Overheden moeten op transparante wijze een goede afweging maken tussen
de publieke belangen enerzijds en het belang van een vrij werkende
markt voor elektronische communicatie anderzijds. Volgens het kabinet
kunnen overheden bijvoorbeeld coà¶rdinerende taken op zich nemen,
vraagversterkende initiatieven tonen en de vraag van publieke
instellingen bundelen zonder dat de markt onnodig wordt verstoord.
Wanneer overheden financieel deelnemen in breedbandinitiatieven, is
voorzichtigheid geboden: hier bestaat een groter risico op
marktverstoring.   

Bron: Ministerie van Economische Zaken