De kwaliteit van het onderwijs moet flink
omhoog, zegt VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. Leraren die
schaars zijn of die goed presteren, moeten beter worden betaald. En
landelijke kwaliteitsnormen moeten strikter worden gehandhaafd. Aan
de praktijk dat scholen mogelijkheden hebben om te 'sjoemelen'
met toetsen of examens moet een einde gemaakt worden, aldus
Wientjes in een videogesprek op de website van VNO-NCW.

Vandaag presenteren VNO-NCW en
MKB-Nederland een 'kwaliteitsagenda voor het onderwijs'. Daarin
geven ze hun kijk op de problemen in het onderwijs en doen ze de
nieuwe onderwijsminister Plasterk handreikingen voor verbeteringen.
Ze verwoorden daarmee de klachten die de laatste jaren ook in het
bedrijfsleven steeds meer te horen zijn. Mede als gevolg van de
voortdurende onderwijsvernieuwingen is de aandacht de laatste jaren
steeds meer verschoven van het overdragen van kennis naar algemene
maatschappelijke vaardigheden. 'Zaken als lezen, schrijven,
rekenen, talenkennis, het is allemaal steeds verder
achtergebleven', aldus Wientjes.

In hun gezamenlijke verklaring pleiten de
ondernemingsorganisaties voor een herwaardering van de rol van de
goede leraar. 'Docenten in alle sectoren van het onderwijs moeten
goed gekwalificeerd en inspirerend zijn.' Leraren moeten voldoende
mogelijkheden krijgen voor verdere ontwikkeling en scholing. Een
betere beloning voor leraren die schaars zijn of goed presteren,
hoort daar ook bij.

Leraren die meer willen gaan verdienen,
moeten nu vaak een managementfunctie nemen. Dat is verkeerd, zegt
Wientjes. 'Managers hebben we genoeg in het onderwijs, we moeten
juist leraren behouden. Betaal die dan wat meer en laat ze blijven
lesgeven.' Voor generieke loonrondes voelt de VNO-NCW-voorzitter
weinig. Hij vindt dat vooral gekeken moet worden naar prestaties en
naar schaarste. 'Veel leraren in bètavakken zijn het
bedrijfsleven in gegaan. Het gaat om leraren die we hard nodig
hebben. Laten we hen extra betalen om ze weer terug te halen naar
het onderwijs.'

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten verder
onder andere voor een betere kwaliteitsbewaking. De CITO-toets aan
het eind van de basisschool moet verplicht worden en er moet
strenger toezicht gehouden worden op het niveau van de diploma's
van het voortgezet onderwijs. 'Er moet een einde gemaakt worden
aan het gesjoemel van scholen met eindexamens.' Er zijn volgens
Wientjes vaak grote verschillen tussen de cijfers van de
schoolonderzoeken (door de scholen zelf georganiseerde examens) en
het centraal schriftelijk eindexamen.

bron:Vereniging vno-ncw