Met het project Zorg in en om School (ZioS) wil het ministerie van OCW de zorg voor leerlingen verbeteren. Een van de doelen is dat in 2007 alle scholen in het voortgezet onderwijs een eigen zorgadviesteam hebben.

De verbetering van de zorg in en om de school is een van de twaalf thema's van de Operatie Jong. In deze operatie werken zes betrokken ministeries samen om het jeugdbeleid te verbeteren. Uitgangspunt van de operatie is dat het kind centraal staat in het jeugdbeleid en niet langer de instellingen.

Binnen het voortgezet onderwijs bestaat al enkele jaren aandacht voor leerlingenzorg. In de praktijk sluit deze zorg vaak te weinig aan bij andere jeugdvoorzieningen. Gevolg is dat de jongere niet altijd de juiste hulp kreeg.

Een goed functionerend zorgadviesteam is volgens het ministerie een belangrijk instrument om de zorg voor leerlingen te verbeteren. In een zorgadviesteam werkt de school samen met de leerplichtambtenaar, het (school)maatschappelijk werk, het bureau Jeugdzorg, de Jeugdgezondheidszorg en de politie. De school is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen en de bestuurlijke regie ligt bij de betrokken gemeente.

Het project ZioS gaat scholen, gemeenten en provincies ondersteuning bieden bij het opzetten van een zorgadviesteam en bij het versterken van de samenwerking tussen betrokken instellingen. Het project moet ook bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de zorgadviesteams. Hiervoor gaat het ZioS kwaliteitscriteria ontwikkelen en onderzoek doen naar de effecten van de teams.

Het ZioS is een initiatief van het ministerie van OCW, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse onderwijspartijen. Het project duurt tot juni 2007. Naast de zorgadviesteams voor het voortgezet onderwijs is een dergelijke aanpak ook gestart voor het primair onderwijs en het beroepsonderwijs.

bron:OCW