Kennisgemeenschappen in het onderwijs hebben veel potentie om de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen. Vooral als de leden elkaar echt ontmoeten. Het zou goed zijn om geld te steken in het versterken van dit soort samenwerkingsverbanden. Dat blijkt uit een door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gefinancierde voorstudie naar de rol van kennisgemeenschappen in het onderwijs. De eerste resultaten zijn woensdag 11 mei gepresenteerd en besproken in een expertmeeting te Utrecht.

Uit de voorstudie blijkt dat zowel leraren, als ondersteuners en onderzoekers zich reeds in kennisgemeenschappen organiseren. Er zijn zo'n 150 van die samenwerkingsverbanden in kaart gebracht: kleine en grote, lokale, regionale en (inter)nationale, formele en los georganiseerde. Daarbij is de tendens dat leraren zich vooral lokaal en regionaal organiseren, ondersteuners overwegend landelijk actief zijn en onderzoekers internationaal. Er wordt een veelheid aan onderwerpen besproken (bijvoorbeeld didactiek, toetsing, beleid, docentvaardigheden) en een diversiteit aan activiteiten ondernomen (zoals kennis en producten uitwisselen, producten maken, discussiëren).

De leden ervaren hun kennisgemeenschap als effectief, heterogeen, informeel en met een hoge graad van interactiviteit tussen leden. Het meest succesvol lijken die kennisgemeenschappen waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten - en niet alleen via internet - en frequent en al langere tijd deelnemen. Verder beïnvloedt geld de ervaren effectiviteit, heterogeniteit, informaliteit en interactiviteit positief.

De onderzoekers pleiten er voor de heterogene samenstelling van de kennisgemeenschappen op lokaal en regionaal niveau verder te bevorderen. Onderzoekers en ondersteuners moeten meer dan nu op dit niveau integreren met onderwijsgevenden. Een financiële bijdrage voor die kennisgemeenschappen is wel noodzakelijk. Dat maakt het makkelijker om daadwerkelijk ontmoetingen te organiseren voor de leden.

bron:NWO

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular