Onderwijsinstellingen kunnen een veel grotere rol spelen bij het be- vorderen van innovatie in hun eigen regio dan zij op dit moment doen, vindt de Onderwijsraad. Universiteiten en ROC's kunnen daar- bij een voorbeeld nemen aan de wijze waarop het hbo deelneemt in innovatienetwerken en bijdraagt aan kennisverspreiding. Lectoren in het hbo blijken het innovatief vermogen van onderwijsinstellingen te vergroten.

Deze functie kan daarom ook in het wetenschappelijk onderwijs en de bve-sector geïntroduceerd worden. Dat stelt de On- derwijsraad in zijn advies Bijdragen van onderwijs aan het Neder- landse innovatiesysteem, dat vandaag verschijnt.

Het onderwijs kan een sterkere bijdrage leveren aan de verbetering van het Nederlandse innovatiesysteem dan nu het geval is. De Onderwijsraad schetst hiervoor vier mogelijke rollen voor het onderwijs, variërend van een mini- mumvariant als `uitvoerder' tot de meest actieve rol waarbij het onderwijs de `initiator' van een netwerk is. Wil het onderwijs daadwerkelijk bijdragen aan innovatie in de regio, dan moet er onder meer aandacht komen voor een betere samenwerking met bedrijven en maatschappelijke instellingen, moeten instellingen in hun beleid het gebruik van kennis meer waarderen en zullen instellingen zich regionaal meer moeten profileren. De Onderwijsraad stelt verder dat de overheid het innovatiebeleid kan versterken door het geven van financiële prikkels, het aangaan van een samenwerking tussen de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken, en het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij het uitwisselen van kennis.

Noodzaak versterking rol in innovatienetwerk verschilt per sector.
De wijze waarop het onderwijs zijn bijdrage aan innovatienetwerken kan verbeteren, verschilt per sector. De bve-sector heeft veel ervaring met het leggen van contacten met de (regionale) externe omgeving. Voor deze sector ligt de meerwaarde vooral in het introduceren van innovatiekringen, waarbij een coà¶rdinerende docent het voortouw neemt. Het hbo kan meer halen uit een actievere deelname aan innovatienetwerken en zou in de visie van de Onderwijsraad in de regio een regierol moeten vervullen. Daarvoor is het van belang dat de lectoren in het hbo meer naar buiten treden en de bestaande kenniskringen ombouwen en aanvullen met innovatiekringen. Voor het we- tenschappelijk onderwijs ziet de raad vooral meerwaarde in het gebruiken van onderzoek(sresultaten) voor het intensiveren van contacten met het be- drijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Innovatiegelden Paasakkoord direct naar onderwijsveld.
De Onderwijsraad is van mening dat een deel van de vrijgekomen innovatie- gelden (Paasakkoord 2005) direct ten goede moet komen aan onderwijsinstel- lingen voor het (verder) opbouwen van innovatiekringen en de daarmee ver- bonden lector(achtige) functies. Daarnaast kan de minister in het Innovatie- platform bevorderen dat onderwijs meer aan bod komt, bijvoorbeeld door

bron:Onderwijsraad