De Onderwijsraad vindt het belangrijk dat het onderwijs bijdraagt aan het realiseren van integratie. Van dà© ultieme oplossing door het onderwijs is echter geen sprake, want integratie vindt slechts voor een deel plaats binnen de schoolmuren. De raad deelt het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling dat een wachtlijst op basis van (nationale) herkomst, zoals basisschool De Pijler in Rotterdam hanteert, juridisch niet is toegestaan. Het spreiden op basis van an- dere criteria zoals (taal)achterstand, is volgens de Onderwijsraad echter wel mogelijk. Internationale en nationale wetgeving biedt daarvoor ruimte. `Hiervoor ziet de raad meer mogelijkheden dan de Commissie Gelijke Behandeling', aldus voorzitter Van Wieringen. Vandaag overhandigt de Onderwijsraad zijn advies Bakens voor spreiding en integratie aan minister Van der Hoeven van Onderwijs en wethouder Geluk van Rotterdam.

De Onderwijsraad is van oordeel, dat initiatieven van scholen om onderlinge contacten tussen bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving (binnen en door het onderwijs) te bevorderen steun verdienen: leren à³ver de ander is eenvoudiger mà©t de ander. Scholen en gemeenten die op lokaal niveau inte- gratie willen bevorderen of het ontstaan van `zwarte' en `witte' scholen (se- gregatie) willen tegengaan, moeten daarvoor meer mogelijkheden krijgen. Maatregelen moeten lokaal worden afgewogen en aan bepaalde randvoor- waarden voldoen.

Integratieafspraken verplicht; spreiden blijft keuze van gemeente De politiek moet het belang van integratie benadrukken en opnemen in de wet, en vastleggen dat gemeenten met scholen een integratieplan moeten maken. Omdat elke lokale situatie anders is, moeten gemeenten in samen- spraak met de scholen bepalen in hoeverre zij de opbrengsten van een sprei- dingsbeleid vinden opwegen tegen de inperking van (keuze)vrijheid van ou- ders, leerlingen en schoolbesturen en mogelijke neveneffecten (witte vlucht). Het besluit om tot spreiden over te gaan moet daarom op lokaal niveau ge- nomen worden. Met deze opvatting sluit de raad aan bij zijn advies Vaste grond onder de voeten (2002).

Lokale en integrale aanpak noodzakelijk
Maatregelen voor à©à©n school in een specifieke wijk hebben weinig zin, vindt de Onderwijsraad. Om verschuiving van het probleem naar andere scholen te voorkomen, is een integrale aanpak noodzakelijk. Een succesvol plan om segregatie tegen te gaan bestaat volgens de raad uit een combinatie van drie maatregelen:

1. Steun ouderinitiatieven die bijdragen aan een gemengde schoolpopu- latie, bijvoorbeeld: autochtone ouders die hun kinderen aanmelden bij een overwegend zwarte buurtschool.

2. Onderwijshuisvestingsbeleid: de wetgever moet aangeven dat inte- gratiebevordering een criterium is voor het toewijzen van huisves- tingsvoorzieningen voor scholen.

3. Probeer ­ wanneer daar zinvolle mogelijkheden voor zijn ­ leerlingen met een (taal)achterstand te spreiden over diverse scholen.

bron:Onderwijsraad

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular