Uit onderzoek van de Commissie Gelijke
Behandeling (CGB) blijkt dat hypothecair financiers onderscheid
maken op grond van afkomst. Zo verlenen vrijwel alle banken geen
hypotheek aan mensen met een verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd. Daarnaast hanteren enkele banken aanvullende voorwaarden voor
(delen van) bepaalde grote steden, waardoor met name allochtonen
lastiger een hypotheek kunnen afsluiten. De CGB adviseert de
hypothecaire sector de acceptatiecriteria transparanter te maken en
in sommige gevallen aan te passen.

Zeven van de negen banken uit het
onderzoek sluiten houders van een verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd geheel uit van hypothecaire financiering. Of ze een vaste baan
hebben of eigen vermogen wordt niet meegewogen. Er zijn in
Nederland ongeveer 235.000 mensen met zo'n verblijfsvergunning; 98
procent hiervan mag uiteindelijk in Nederland blijven. Het risico
is daarom zeer beperkt dat deze mensen in verband met hun
verblijfsstatus hun betalingsverplichtingen niet kunnen
nakomen.

Vier hypothecair financiers maken
onderscheid naar postcodegebied. Zij stellen extra eisen aan de
financiering van woningen in bepaalde wijken, waarbij in sommige
gevallen goedkope woningen worden uitgesloten. Relatief veel
allochtonen worden getroffen door deze bezwarende voorwaarden. Er
zijn echter geen aanwijzingen dat dit onderscheid berust op een
algemene praktijk van alle hypothecair financiers.

Het kan zijn dat een instelling die
onderscheid maakt, daar een goede reden voor heeft. Hypothecair
financiers willen uiteraard hun risico's beperken. De criteria die
de hypothecair financiers hanteren zijn echter vaak onnodig
grofmazig. De CGB adviseert banken daarom het risico individueel te
bepalen. Gedurende het onderzoek bleek overigens een grote
bereidheid om bestaande uitgangspunten en voorwaarden nog eens
tegen het licht te houden. Met het oog hierop heeft de CGB lopende
het onderzoek adviezen uitgebracht aan de Stichting Waarborgfonds
Eigen Woningen (SWEW) en het Contactorgaan Hypothecair Financiers
(CHF).

bron:CGB