Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een uitkering van ¤
40.800,- beschikbaar te stellen aan Netkwesties ter medefinanciering
van een onderzoek naar de kansen en bedreigingen van internet en
daarmee samenhangende technologische veranderingen voor de
journalistieke productie en de exploitatie van persorganen.

Volgens Netkwesties staat de journalistiek economisch en inhoudelijk
onder druk, terwijl de technologie juist nieuwe mogelijkheden schept.
Door middel van onafhankelijk, inventariserend en journalistiek
onderzoek wil Netkwesties antwoord vinden op de vraag welke kansen en
bedreigingen van internet uitgaan. Het richt zich daarbij op de
volgende, onderling samenhangende thema's: technologische
veranderingen, economische ontwikkelingen en journalistiek-inhoudelijke
veranderingen. Bij elk thema wordt gekeken naar de betekenis en
gevolgen van digital rights management, nieuwe digitale
distributiekanalen (mobiel, digitale tv), nieuwe formats (weblogs, RSS)
en nieuwe communicatiekanalen (chat, internettelefonie, etc.).
Daarnaast wordt naar een aantal aanvullende aspecten als journalistiek
vs. oprukkende commercie, de rol van overheidscommunicatie, dynamische
dossiervorming, anonimiteit & privacy en exploitatiemodellen
gekeken. Het besluit tot het inwilligen van de aanvraag is gebaseerd op
artikel 54 sub d, resp. artikel 58, van het Mediabesluit. Dit artikel
biedt het Bedrijfsfonds de mogelijkheid financiële steun in de vorm van
een uitkering te verstrekken aan onderzoek ten behoeve van de
persbedrijfstak als geheel, voor zover dat onderzoek past in de
doelstellingen van het Bedrijfsfonds voor de Pers. Naar de mening van
het Bedrijfsfonds komt het onderzoek waarvoor de steun is gevraagd de
bedrijfstak als geheel ten goede en past dit ook binnen de
doelstellingen van het Bedrijfsfonds. In de maatschappelijke
informatievoorziening vervullen journalisten een belangrijke
intermediaire rol in het verspreiden en bewerken van publieke
informatie gericht op een pluriforme samenleving. Er zijn nog maar
weinig gegevens bekend over de journalistiek in relatie tot het
internet in Nederland. Verder heeft het Bedrijfsfonds er al eerder op
gewezen dat de huidige verschijningsvorm van kranten en tijdschriften
wat betreft gebruiksvriendelijkheid, snelheid, duidelijkheid en
overzichtelijkheid nog lang tal van voordelen boven hun nieuwe
(elektronische) concurrenten hebben. Echter, verwacht mag worden dat
bepaalde functies van gedrukte persorganen geleidelijk aan steeds
gemakkelijker door nieuwe media vervuld kunnen worden. In plaats van
complementair zouden die nieuwe media dan substituerend kunnen werken.
Door dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan het inzicht in de
ontwikkeling en het functioneren van de (internet)journalistiek en van
(internet)uitgaven in relatie tot de technologische ontwikkelingen en
hoe (gedrukte) media op deze ontwikkelingen in kunnen spelen.

Bron: Bedrijfsfonds voor de Pers