Kerkelijke gemeenten zetten zich in voor
ouderen en ouderen zijn als vrijwilliger betrokken in het
kerkelijke werk. Maar rand- en buitenkerkelijken ouderen worden
niet bereikt en is er weinig samenwerking en contact met
burgerlijke gemeenten en ouderenorganisaties.

Het onderzoek 'Kerkelijke betrokkenheid
bij ouderen', dat is gehouden in Groningen en Drenthe, wijst uit
dat de inzet van de kerken vooral heel praktisch is. En dat het een
opdracht van velen is: predikanten, pastoraal medewerkers,
bezoekgroepen, ouderlingen, damescomités en diakenen. Aan
betrokkenheid bij het beleid van burgerlijke gemeenten en
ouderenorganisaties ontbreekt het nog vaak bij de kerken. Daarvoor
zouden kerkleden die beleidsmatig onderlegd zijn kunnen worden
ingeschakeld.

Activiteiten

Bezoekwerk behoort tot een van de
kerkelijke activiteiten van kerkelijk beroepskrachten en
vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn overigens vaak zelf ouderen
die gezond genoeg zijn om dit te kunnen doen. Ouderen krijgen
verjaardagsbezoek. Ook vindt er bezoek plaats bij ziekte, opname in
het ziekenhuis, bij feestdagen. Zoals met Kerstmis het brengen van
kerstattenties, met Pasen de paasgroet. Op ziekenzondag: het
brengen van een bloemetje.

Een andere activiteit die genoemd wordt is
het houden van ontmoetingsbijeenkomsten zoals koffie drinken,
contactmiddagen, bijbelkringen, het samenzijn na de kerkdienst in
een verzorgings- of verpleeghuis, ouderengespreksgroepen en
seniorenmaaltijden. Ook is er aandacht voor vervoer, vooral als het
gaat om kerkdiensten, maar ook in de vorm van uitstapjes en
vakantieweken.

Contacten

Aandacht voor zorgverleners, onder wie
mantelzorgers, wordt in het onderzoek weinig genoemd. Te denken zou
zijn aan praktische ondersteuning en waardering van de
mantelzorger. Contacten met andere organisaties en groepen op het
terrein van het ouderenwerk zijn er in beperkte mate. Vaak is dit
incidenteel, ad hoc, en gericht op concrete zaken. Dat geldt ook
voor het contact met de burgerlijke gemeente. Opvallend is dat er
weinig contact met ouderenbonden is.

Het onderzoek is gehouden door Herman
Noordegraaf, docent en onderzoek op het terrein van het diaconaat
aan de Protestantse Theologische Universiteit in Leiden.

Bron: KerkinActie